Zdrowie

W szpitalu otwarto poradnię anestezjologiczną

Porad­nia anestezjo­log­iczna w pszczyńskim szpitalu w każdą środę w godz­i­nach 9.00−14.00 ofer­uje kon­sul­tację z lekarzem spec­jal­istą, który dokład­nie objaśni pro­cedury anestezjo­log­iczne oraz indy­wid­u­al­nie dobierze rodzaj znieczu­le­nia do zabiegu.

Wnętrze sali operacyjnej z ubranymi na zielono medykami, którzy trzymają maskę tlenową.
fot. Szpital Joannitas w Pszczynie

Wizja pobytu w szpi­talu bądź nad­chodzącego zabiegu, może budzić poczu­cie niepokoju lub nawet stra­chu.

- Wiz­yta w poradni anestezjo­log­icznej przez­nac­zona jest dla pac­jen­tów, którzy oczekują na planowy zabieg oper­a­cyjny w naszym szpi­talu - mówi dr Anna Gumola-​Kolny, spec­jal­ista w dziedzinie anestezjologii i inten­sy­wnej terapii.Po zapoz­na­niu się z wynikami badań, his­torią chorób pac­jenta, przyj­mowanymi lekami możemy zaplanować typ znieczu­le­nia tak, aby zmin­i­mal­i­zować ryzyko powikłań i uniknąć dyskwal­i­fikacji z zabiegu pod­czas hos­pi­tal­iza­cji. Wiz­yta to czas na spoko­jną roz­mowę i wyjaśnie­nie kwestii budzą­cych niepokój pac­jenta. Liczymy, że dzięki wiz­y­tom w poradni anestezjo­log­icznej pac­jenci z więk­szym kom­fortem psy­chicznym rozpoczną hos­pi­tal­iza­cję, będą lep­iej przy­go­towani na pobyt w szpi­talu, a infor­ma­cje przekazane w zaciszu gabi­netu lekarskiego, bez stresu towarzyszącego dodatkowo pod­czas pobytu na odd­ziale, będą bardziej zrozu­mi­ałe - dodaje.

Jak przy­go­tować się do wiz­yty w poradni anestezjologicznej?

Porad­nia przy­go­towała zalece­nia dla pac­jen­tów, którzy udają się na zaplanowaną wiz­ytę:

 • nie trzeba być na czczo,
 • w dniu wiz­yty w poradni pac­jent nor­mal­nie zażywa leki,
 • należy zabrać ze sobą całą doku­men­tację medy­czną (wyp­isy, wyniki, opisy badań obra­zowych, UKG, EKG i wyniki badań),
 • pac­jenci będący pod opieką poradni spec­jal­isty­cznych proszeni są o dostar­cze­nie infor­ma­cjo o stanie zdrowia od właś­ci­wego spec­jal­isty, ale nie jest to niezbędne, jeśli stan zdrowia jest stabilny,
 • należy dostar­czyć listę zaży­wanych leków (z dawkowaniem),
 • pac­jenci chorzy na cukrzycę są proszeni o wyko­nanie bada­nia na hemo­glo­binę glikowaną HbA1C,
 • pac­jenci leczący się na chorobę tar­czycy są proszeni o kon­trolę TSH, o ile nie było kon­troli w ostat­nim roku.

Zalece­nia można znaleźć również w zakładce Porad­nia anestezjo­log­iczna otwiera się w nowym oknie na stronie pszczyńskiego szpitala.

Na stronie Szpi­tala Joan­ni­tas zna­j­dują się infor­ma­cje o tym, jak przy­go­tować się do zabiegu, o rodza­jach znieczu­le­nia oraz anki­eta anestezjo­log­iczna do druku: znieczule­nia otwiera się w nowym oknie. Przed wiz­ytą w poradni należy wypełnić anki­etę i zapoz­nać się z 
infor­ma­c­jami o znieczuleniu.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

 • Zdrowie

  Hospicjum w projekcie badawczym

  Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie rozpoczęło przyjmowanie zgłoszeń osób chorych do nowego projektu opiekuńczego pn. „Hospicjum może więcej - opieka domowa na terenach wiejskich gminy Pszczyna”.

 • Zdrowie

  Sytuacja epidemiologiczna: 3 - 9 września

  52 nowe potwierdzone przypadki zakażeń oraz brak zgonów - to najnowsze dane o sytuacji epidemiologicznej w naszym powiecie, podane przez Ministerstwo Zdrowia.

 • Zdrowie

  Protokół z konsultacji społecznych

  Protokół z przebiegu przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pszczyńskiego na rok 2022.