Ogólne

Ogłoszenie o sprzedaży

Ogłoszenie dotyczące sprzedaży drewna pochodzącego z wiatrołomów z pasów drogowych dróg powiatowych

Na podstawie art. 701 KC Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie ogłasza I przetarg na sprzedaż drewna pochodzącego z wiatrołomów z pasów drogowych dróg powiatowych

Przedmiot przetargu:

Sprzedaż drewna pochodzącego z wiatrołomów z pasów drogowych dróg powiatowych, którego ilość została oszacowana obmiarem brakarskim nr 2/2022 z dnia 05.09.2022 r.

Na materiały przetargowe składają się:

  • formularz oferty cenowej „Oferta”- załącznik nr 1
  • wzór umowy - załącznik nr 2
  • warunki udziału w przetargu - załącznik nr 3
  • obmiar brakarski - załącznik nr 4

Termin składania oferty cenowej zgodnej z formularzem i warunkami udziału w przetargu do 14.09.2022 r., do godz. 10:00 w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie, ul. Sygietyńskiego 20 - sekretariat (parter).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.09.2022 r., o godz. 10:30 w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie - sala konferencyjna (parter).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Zarządzie Dróg w Pszczynie, ul. Sygietyńskiego 20 lub pod numerem telefonu 32 212 80 68.

Materiały przetargowe zamieszczono na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie otwiera się w nowym oknie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego.

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie zastrzega prawo zmiany ogłoszenia i warunków przetargu, a także odwołania ogłoszenia i przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

  • Oświata

    Na bieżąco monitorują jakość powietrza

    Na budynku Zespołu Szkół nr 3 im. Janusza Korczaka w Pszczynie został zamontowany miernik do oznaczania jakości powietrza oraz wyświetlacz LED podający aktualną wartość stężenia pyłu PM2,5. Szkoła otrzymała też pakiet materiałów edukacyjnych na temat smogu.