Sprostowanie ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

W związku z oczywistą omyłką pisarską powstałą w Ogłoszeniu o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, znak: GN-XXIV.6840.2.2022, w zakresie terminu wniesienia wadium, prostuje się z urzędu treść ust. 7 ww. Ogłoszenia.

Nadając mu nowe, następujące brzemiennie:

„Wysokość wadium, forma i miejsce jego wniesienia: wadium w kwocie 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych), należy wnieść w pieniądzu, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 26 września 2022 r. zostało zaksięgowane na rachunku bankowym Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna, nr 18 8448 0004 0006 1229 2033 0007, w Banku Spółdzielczym w Pszczynie, ul. Rynek 6, 43 200 Pszczyna".

Warunki przetargu, a także wszelkie informacje dotyczące sprzedaży nieruchomości, dostępne są w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pszczynie - tel. 32 449 2336.

Informacja z dnia 11 sierpnia

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1899 z późn. zm.) Starosta Pszczyński, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości.

 1. Przedmiotem sprzedaży jest stanowiąca własność Skarbu Państwa, niezabudowana nieruchomość gruntowa, porośnięta zielenią niską, zlokalizowana w miejscowości Frydek przy szutrowej bocznicy ulicy Miodowej, obręb ewidencyjny Frydek (km. 1), gmina Miedźna, powiat pszczyński, województwo śląskie, dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi księgę wieczystą numer KA1P/00044518/1, oznaczona geodezyjnie jako działka numer: 173/47 o powierzchni 0,3900 ha. Nieruchomość wzdłuż południowej granicy posiada dostęp do sieci uzbrojenia terenu: kanalizacyjnej, energetycznej i wodociągowej. Sieć gazowa jest dostępna przy ul. Miodowej.
 2. Nieruchomość znajduje się na terenie, który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miedźna zatwierdzonym uchwałą nr XXIV/193/2000 Rady Gminy w Miedźnej z dnia 11.07.2000 r. nieruchomość znajduje się na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej (symbol M3), kompleksy gruntów rolnych, cechujące się występowaniem rozproszonej zabudowy lub użytków o niższych klasach botanicznych (R2).
 3. Cena wywoławcza działki wymienionej w ust. 1 wynosi: 324.000,00 zł netto (słownie: trzysta dwadzieścia cztery tysięcy złotych);
 4. Obciążenia nieruchomości: brak.
 5. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak.
 6. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: dnia 29 września 2022 r., godz. 11:00, Starostwo Powiatowe w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna, sala nr 45 (I piętro).
 7. Wysokość wadium, forma i miejsce jego wniesienia: wadium w kwocie 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych), należy wnieść w pieniądzu, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 26 lipca 2022 r. zostało zaksięgowane na rachunku bankowym Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna, nr 18 8448 0004 0006 1229 2033 0007, w Banku Spółdzielczym w Pszczynie, ul. Rynek 6, 43 200 Pszczyna.
 8. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.
 9. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu następujące dokumenty:
  1. osoby fizyczne - dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport);
  2. reprezentanci osoby prawnej - dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis z właściwego rejestru, wskazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej;
  3. pełnomocnicy - dokument potwierdzający tożsamość i oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego oraz w przypadku osoby prawnej - aktualny odpis z właściwego rejestru, wskazujący umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby.
 10. Skutek uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości: jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Starosta Pszczyński może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 11. Koszty zakupu nieruchomości, w tym koszty aktu notarialnego, ponosi nabywca. Warunki przetargu, a także wszelkie informacje dotyczące sprzedaży nieruchomości, dostępne są w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pszczynie - tel. 32 449 2336.
mapa przedstawiająca rozmieszczenie działek we Frydku.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości