Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Starosta Pszczyński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Przedmiotem sprzedaży jest stanowiąca własność Skarbu Państwa, niezabudowana nieruchomość gruntowa, częściowo zadrzewiona, porośnięta zielenią niską oraz wysoką, zlokalizowana w Pszczynie przy ulicy Szarych Szeregów, obręb ewidencyjny Pszczyna (km. 1), gmina Pszczyna, powiat pszczyński, województwo śląskie, oznaczona geodezyjnie jako działka ewidencyjna numer 3432/233 o powierzchni 0,0860 ha, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi księgę wieczystą numer KA1P/00077964/2.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych miasta Pszczyna - Etap II, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Pszczynie nr XXI/216/16 z dnia 7 kwietnia 2016 r., nieruchomość oznaczona działką numer 3432/233 położona jest w jednostce planu oznaczonej symbolem I.6U (zabudowa usługowa) oraz I.13MN (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub bliźniaczej).

Cena brutto działki wymienionej w punkcie 1 wynosi: 119.000,00 zł;

Zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Śląskiego nr 239/22 z dnia 14 lipca 2022 r. zbycie nieruchomości nastąpi w trybie art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami na rzecz osoby ustalonej jako jej nabywca w wyniku rozstrzygnięcia przetargu.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia ww. nieruchomości stosownie do art. 34 ust. 1 pkt 1 i  2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

  • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

    Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Starosta Pszczyński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

  • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

    Zgodnie z art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia ustawy o z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2021r. poz. 1899), Starosta Pszczyński, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej jako organ reprezentujący Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

  • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

    Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Starosta Pszczyński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.