Zdrowie

Konsultacje społeczne

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pszczyńskiego na rok 2022.

Zarządzenie nr 25/2022 starosty pszczyńskiego z dnia 29 lipca 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/315/21 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pszczyńskiego na rok 2022.

Na podstawie Uchwały NR II/12/10 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Zarządzam:

 1. Przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/315/21 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pszczyńskiego na rok
  2022.
  1. Celem konsultacji jest poznanie opinii i uwag dotyczących ww. projektu.
  2. Uzyskane opinie nie mają charakteru wiążącego.
 2. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji ustala się na okres od 4 sierpnia 2022 r. do 12 sierpnia 2022 r.
 3. Forma konsultacji: zgłaszanie opinii i uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia w formie:
  • korespondencji elektronicznej e-mail na adres: zdrowie@powiat.pszczyna.pl
  • pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna,
  • osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna.
 4. Za prawidłowe przeprowadzenie konsultacji odpowiada Wydział Kontroli i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Pszczynie.
 5. Za prawidłowe przeprowadzenie konsultacji odpowiada Wydział Kontroli i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Pszczynie.
 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Projekt Uchwały nr ... Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/315/21 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pszczyńskiego na rok 2022.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1526) w związku z art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1977 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala:

 1. Zmienić załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV/315/21 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pszczyńskiego na rok 2022, poprzez nadanie brzmienia jak w załączniku do niniejszej uchwały.
 2. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.
 3. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

Pliki do pobrania:

Formularz zgłaszania uwag do projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego, format pliku: DOCX, rozmiar: 18.64 KB
Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na rok 2022, format pliku: DOCX, rozmiar: 23.85 KB

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

 • Zdrowie

  Z władzami NFZ o kondycji szpitali powiatowych

  W centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie odbyło się spotkanie istotne dla ochrony zdrowia w Polsce z udziałem samorządowców i Zarządu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych. Konwent Starostów Województwa Śląskiego reprezentowali Barbara Bandoła - starosta pszczyńska i Andrzej Kalata - starosta żywiecki.