Zdrowie

Szpi­tal Joan­ni­tas dla przyszłych mam. Powstaje szkoła rodzenia

Jak najlepiej przy­go­tować się do porodu? Z pomocą przy­chodzi Szkoła Rodzenia Joan­ni­tas w Pszczynie, która zaprasza przyszłe mamy oraz osoby towarzyszące na cykl ośmiu spotkań z doświad­c­zoną kadrą medy­czną. To szansa na zdoby­cie kom­plek­sowej wiedzy m.in. z zakresu odży­wia­nia, badań, planu porodu, opieki nad noworod­kiem czy lak­tacji.

Kobiety w ciąży siedzące na piłkach.

Kam­er­alne grupy i możli­wość indy­wid­u­al­nych kon­sul­tacji zapew­ni­ają intym­ność i możli­wość spoko­jnego przy­go­towa­nia przed pojaw­ian­iem się na świecie długo wyczeki­wanej pociechy. Zapisy ruszyły 1 lipca.

To już za chwilę…

Początkowe zaję­cia prowad­zone przez położne będą dotyczyć m.in. higieny, zdrowego odży­wia­nia, odpowied­niego doboru ubrań kobi­ety w ciąży oraz aktywności fizy­cznej przed poro­dem. Zwrócą uwagę także na objawy patologiczne, wyma­ga­jące nieco dłuższego pobytu w szpi­talu, stan­dardu opieki około­porodowej i plan porodu. Dodatkowo przyszła mama zostanie poinformowana o koniecznych do wyko­na­nia badaniach.

Pszczyński szpi­tal nieustan­nie szuka nowych rozwiązań mają­cych na celu jak najlep­szą pomoc pac­jen­tom. - Wiemy, że dla przyszłych mam i ich rodzin to wyjątkowo stre­su­jący czas, dlat­ego wraz z zespołem doświadc­zonych spec­jal­istów przekazu­jemy kom­plek­sową wiedzę z zakresu położnictwa. Dzięki przy­go­towanym zaję­ciom rodz­ice i ich najbliżsi, oczeku­jący nowego domown­ika, będą mogli ze spoko­jem przy­go­tować się jed­nego z najważniejszych momen­tów w życiu - mówi Katarzyna Micha­lik, dyrek­tor Szpi­tala Joan­ni­tas w Pszczynie.

Zaczyna się

Kole­jne części zajęć w Szkole Rodzenia Joan­ni­tas to czas na zagad­nienia ściśle związane z momentem porodu. Przyszłe mamy dowiedzą się, jakie rzeczy zabrać ze sobą do szpi­tala, a także kiedy zgłosić się do placówki po rozpoz­na­niu zwiastunów porodu. Rodz­ice zapoz­nają się z prze­biegiem przyję­cia do szpi­tala, tak by ze spoko­jem reagować na nad­chodzące wydarzenia. W tej części szkole­nia będzie okazja do kon­sul­tacji z fizjoter­apeutą uroginekologicznym.

Zaprezen­towane zostaną ćwiczenia odd­e­chowe zmniejsza­jące odczuwanie bólu pod­czas porodu. O swoich rolach i zada­ni­ach pod­czas porodu nat­u­ral­nego dowiedzą się osoby towarzyszące, będące nieoce­nionym wspar­ciem w tym szczegól­nym momen­cie. Pon­adto planowane zaję­cia z lekarzami ginekologii i położnictwa to szansa na zapoz­nanie się z prze­biegiem cię­cia cesarskiego.

Szkoła rodzenia to bardzo dobra opcja dla rodz­iców spodziewa­ją­cych się dziecka, szczegól­nie jeżeli jest to ich pier­wsza pociecha. - Wiemy, jak wiele czyn­ników wpływa na praw­idłowy prze­bieg porodu oraz pier­wsze tygod­nie opieki nad noworod­kiem. Wraz z per­son­elem szpi­tala skon­struowal­iśmy rozbu­dowany plan zajęć, dzięki któremu rozwiane zostaną wszys­tkie wąt­pli­wości, a żadne pytanie nie zostanie bez odpowiedzi - mówi Katarzyna Sieprawska, koor­dy­na­tor Szkoły Rodzenia Joannitas.

Po porodzie - co dalej?

Po najwięk­szym stre­sie związanym z poro­dem, czas na kwestie związane z połogiem. Przy­padki lęku przed poro­dem czy depresji poporodowej szczegółowo wyjaśni psy­cholog. Poz­woli to w szer­szym kon­tekś­cie spo­jrzeć na macierzyństwo. Rodz­ice dostaną pakiet infor­ma­cji doty­czą­cych obow­iązkowej doku­men­tacji, spraw urzę­dowych, szczepień oraz pielę­gnacji noworodka. Pier­wsze przewi­janie, spacer czy kąpiel to pro­ces, do którego należy pode­jść z należytą staran­noś­cią i bez stra­chu przed popełnie­niem błędu.

Lekarz neona­tolog zwróci uwagę na możliwe objawy pato­log­iczne nowego członka rodziny oraz tech­niki udzie­le­nia mu pier­wszej pomocy. W takich przy­pad­kach liczy się każda sekunda, a rodz­ice będą wiedzieć jak reagować w takiej sytu­acji. Zajęcia przy­go­tują mamy na pro­ces karmienia pier­sią. Alter­naty­wne metody karmienia, pobudze­nie lak­tacji, prob­lem bolesnych bro­dawek czy zapale­nie piersi - to tylko niek­tóre zagad­nienia, które położne szpi­tala szczegółowo omówią.

Cena za pełen pakiet ośmiu spotkań (m.in. zaję­cia z fizjoter­apeutką urogineko­logiczną i psy­cholo­giem) oraz mate­ri­ały eduka­cyjne wynosi 390 zł. Każda z uczest­niczek na zakończe­nie kursu otrzyma cer­ty­fikat oraz drobny upominek. Na wszelkie pyta­nia odpowie położna pod numerem tel. 601 469 355. Można kon­tak­tować się również drogą mailową szkolarodzenia@szpital.pszczyna.pl

(źródło: Szpital Joannitas w Pszczynie)

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

  • Zdrowie

    Z władzami NFZ o kondycji szpitali powiatowych

    W centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie odbyło się spotkanie istotne dla ochrony zdrowia w Polsce z udziałem samorządowców i Zarządu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych. Konwent Starostów Województwa Śląskiego reprezentowali Barbara Bandoła - starosta pszczyńska i Andrzej Kalata - starosta żywiecki.