Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Starosta Pszczyński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 1. Przedmiotem sprzedaży jest stanowiąca własność Skarbu Państwa, niezabudowana nieruchomość gruntowa, porośnięta zielenią niską, zlokalizowana w miejscowości Frydek przy szutrowej bocznicy ulicy Miodowej, obręb ewidencyjny Frydek (km. 1), gmina Miedźna, powiat pszczyński, województwo śląskie, dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi księgę wieczystą numer KA1P/00044518/1, oznaczona geodezyjnie jako działka numer: 173/47 o powierzchni 0,3900 ha.
 2. Nieruchomość znajduje się na terenie, który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miedźna zatwierdzonym uchwałą nr XXIV/193/2000 Rady Gminy w Miedźnej z dnia 11.07.2000 r. nieruchomość znajduje się na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej (symbol M3), kompleksy gruntów rolnych, cechujące się występowaniem rozproszonej zabudowy lub użytków o niższych klasach botanicznych (symbol R2).
 3. Cena netto przedmiotowej nieruchomości wynosi 324.000,00 zł.
 4. Zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Śląskiego nr 170/22 z dnia 2 czerwca 2022 r. zbycie nieruchomości nastąpi w trybie art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami na rzecz osoby ustalonej jako jej nabywca w wyniku rozstrzygnięcia przetargu.
 5. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia ww. nieruchomości stosownie do art. 34 ust. 1 pkt 1 i  2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3-go Maja 10.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

  Zgodnie z art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia ustawy o z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2021r. poz. 1899), Starosta Pszczyński, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej jako organ reprezentujący Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

  Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Starosta Pszczyński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny

  Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) Starosta Pszczyński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Miedźna.