Organizacje pozarządowe

Protokół z konsultacji - „Kwiatami rozweselamy ten świat” - zorganizowanie warsztatów florystycznych dla mieszkańców powiaty pszczyńskiego

31 marca 2022 r. do Starostwa Powiatowego w Pszczynie wpłynęła oferta Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Wisła Wielka na realizację zadania publicznego powiatu pn. „Kwiatami rozweselamy ten świat” - zorganizowanie warsztatów florystycznych dla mieszkańców powiaty pszczyńskiego w trybie poza konkursowym tzw. małe granty.

Zgodnie z dostarczonym wnioskiem zadanie będzie polegało na zorganizowaniu będzie polegało na zorganizowaniu warsztatów florystycznych i przedstawienie róży jako składnika herbu powiatu pszczyńskiego oraz ozdoby strojów pszczyńskich. Wnioskowana kwota dotacji to 1000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do warsztatów, zakup poczęstunki i wynagrodzenie dla instruktora. Całkowita wartość zadania to 1300,00 zł.

Zadanie spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1057 z późn. zm.), tzn. zadanie ma charakter lokalny, wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł oraz okres realizacji zadania jest krótszy niż 90 dni.

Na posiedzeniu w dniu 5 kwietnia 2022 r. Zarząd Powiatu Pszczyńskiego uznał celowość realizacji zadania, dlatego złożona oferta w dniu 6 kwietnia 2022 r. została poddana konsultacjom społecznym poprzez zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu, na stronie internetowej powiatu oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego. Każdy, w terminie 7 dni od dnia jej upublicznienia mógł zgłosić uwagi dotyczące oferty. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi do upublicznionej oferty.

W związku z powyższym, zasadne jest podpisanie umowy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Wsi Wisła Wielka na realizację zadania publicznego powiatu pn. „Kwiatami rozweselamy ten świat” - zorganizowanie warsztatów florystycznych dla mieszkańców powiaty pszczyńskiego.

Wprowadził Wydział Promocji

Inne wiadomości