Bezpieczeństwo

Nakazy i zakazy na terenie powiatu związane z wysoce zjadliwą grypą ptaków

Na terenie powiatu pszczyńskiego obowiązują specjalne nakazy i zakazy mające na celu zwalczanie wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Mapa przedstawiająca zakreślony w czerwonym kole obszar zagrożenia.

W związku z wykryciem na terenie powiatu bielskiego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), Wojewoda Śląski wydał 30 grudnia 2021 r. Rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów bielskiego, pszczyńskiego oraz miasta Bielsko-Biała.

W rozporządzeniu wyznaczono tzw. obszar zapowietrzony i obszar zagrożony.

W obszarze zagrożonym znalazła się część powiatu pszczyńskiego:

 • gmina Goczałkowice-Zdrój,
 • w gminie Pszczyna miejscowości: Ćwiklice, Jankowice, Łąka, Pszczyna, Rudołtowice,
 • w gminie Miedźna miejscowości: Frydek, Gilowice, Grzawa, Góra, Miedźna, Wola.

Na obszarze zagrożonym nakazuje się:

 1. utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub innym miejscu w gospodarstwie w sposób:
  • uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach,
  • ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami;
 2. niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanego do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI);
 3. stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące oraz wychodzące z gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób, w szczególności odkażanie rąk i obuwia;
 4. niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.

Na obszarze zagrożonym zakazuje się:

 1. utrzymywania kaczek i gęsi razem z innymi gatunkami drobiu;
 2. wyprowadzania z gospodarstw, gdzie jest utrzymywany drób oraz wprowadzania do gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
 3. przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i jaj bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
 4. wywożenie lub rozrzucanie ściółki lub nawozów naturalnych z gospodarstw gdzie jest utrzymywany drób bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
 5. organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
 6. wypuszczanie drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.
 • Środka określonego w pkt 2 nie stosuje się w odniesieniu do ssaków utrzymywanych wyłącznie w pomieszczeniach mieszkalnych, niemających kontaktu z drobiem i innymi ptakami oraz niemających dostępu do klatek lub miejsc, w których są utrzymywane drób lub inne ptaki.
 • Środka określonego w pkt 3 nie stosuje się w odniesieniu do transportu przez obszar zagrożony drogami lub koleją bez rozładunku lub zatrzymywania się.

Nakazy i zakazy wymienione w rozporządzeniu obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające na obszarze zagrożonym i zapowietrzonym.

Rozporządzenie obowiązuje do 29 stycznia 2022 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pszczynie informuje, że w okresie obowiązywania Rozporządzenia Wojewody Śląskiego na obszarach objętych ograniczeniami przeprowadzane będą kontrole mające na celu sprawdzenie przestrzegania nakazów i zakazów wydanych w związku z wystąpieniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków. W przypadku stwierdzenia niezastosowania się do nakazów i zakazów zgodnie z art. 78 pkt.2 Ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt zmuszony będę kierować do organów ścigania wnioski o nałożenie kary.

Do pobrania:

Rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów bielskiego, pszczyńskiego oraz miasta Bielsko-Biała., format pliku: PDF, rozmiar: 415.03 KB
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pszczynie, format pliku: DOC, rozmiar: 36.5 KB

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

 • Bezpieczeństwo

  Ostrzeżenie o burzach z gradem

  IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie informuje o obowiązujących ostrzeżeniach meteorologicznych. Dla powiatu pszczyńskiego obowiązuje ostrzeżenie o burzach z gradem. Stopień zagrożenia: 2.