Organizacje pozarządowe

Protokół z konsultacji - XVII Festiwal Muzyki Kameralnej „MUSICA DA CHIESA”

27 października 2021 r. do Starostwa Powiatowego w Pszczynie wpłynęła oferta Stowarzyszenia Pszczyńskie Towarzystwo Muzyczne „CON FUOCO” na realizację zadania publicznego powiatu pn. XVII Festiwal Muzyki Kameralnej „MUSICA DA CHIESA” w trybie poza konkursowym tzw. małe granty.

Zgodnie z dostarczonym wnioskiem zadanie będzie polegało na będzie polegało na zorganizowaniu dwóch koncertów kameralnej muzyki religijnej w terminie 19-20 listopada 2021 r. Wnioskowana kwota dotacji to 1000 zł, z przeznaczeniem na organizację jednego z koncertów. Całkowita wartość zadania to 1000,00 zł.

Zadanie spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1057 z późn. zm.), tzn. zadanie ma charakter lokalny, wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł oraz okres realizacji zadania jest krótszy niż 90 dni.

Na posiedzeniu w dniu 2 listopada 2021 r. Zarząd Powiatu Pszczyńskiego uznał celowość realizacji zadania, dlatego złożona oferta w dniu 3 listopada 2021 r. została poddana konsultacjom społecznym poprzez zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu, na stronie internetowej powiatu oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego. Każdy, w terminie 7 dni od dnia jej upublicznienia mógł zgłosić uwagi dotyczące oferty. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi do upublicznionej oferty.

W związku z powyższym, zasadne jest podpisanie umowy ze Stowarzyszeniem Pszczyńskie Towarzystwo Muzyczne „CON FUOCO” na realizację zadania publicznego powiatu pn. XVII Festiwal Muzyki Kameralnej „MUSICA DA CHIESA”.

Wprowadził Wydział Promocji

Inne wiadomości