Zdrowie

Jest szansa na upiększenie ogrodu przy pszczyńskim szpitalu

Pojawił się pomysł na zagospo­darowanie zielonej przestrzeni przyszpitalnej w taki sposób, żeby jej pię­kno było uch­wytne dla chorych, starszych, niepełnosprawnych. Trwa głosowanie na projekty zgłoszone do Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego: ogólnogminny „Pszczyński ogród polisen­so­ryczny” oraz lokalny „Zakątek ter­apeu­ty­czny dla osób z chorobami somaty­cznymi”.

Ogród szpitalny widziany z okien budynku, przed nim parking.
fot. Szpital Powiatowy w Pszczynie

Pszczyński szpi­tal od strony północno zachod­niej ma piękny mini-​park, pełen staro­drzewi, młodych drzewek, szu­mią­cych gałęzi i miękkiego poszy­cia. Park cieszy łagod­noś­cią i różnymi odcieni­ami zie­leni w wiosenno-​letniej porze, bogactwem barw jesienią i białym puszystym futrem zimową porą. Łatwo to dostrzec, są jed­nak ludzie, którzy nie mają na to szansy z powodu swo­jej niepełnosprawności, choroby lub wieku. Dlaczego świat tych osób ma być uboższy w doznania?

Stąd wzięła się idea „Pszczyńskiego ogrodu polisensorycznego” oraz „Zakątka ter­apeu­ty­cznego dla osób z chorobami somatycznymi”. Oba pro­jekty biorą udział w głosowaniu w Pszczyńskim Budże­cie Oby­wa­tel­skim 2022. „Pszczyński ogród polisen­so­ryczny” to pro­jekt ogólnog­minny, nato­mi­ast „Zakątek ter­apeu­ty­czny dla osób z chorobami somaty­cznymi” to pro­jekt lokalny.

„Pszczyński ogród polisen­so­ryczny” poz­woli na stworze­nie w przyszpi­tal­nym parku strefy terapeutyczno-​relaksacyjnej. Zaplanowano sys­tem zagospodarowania wody deszc­zowej do podle­wa­nia roślin - co pozy­ty­wnie wpłynie na środowisko. Wyko­rzys­tane zostaną pan­ele słoneczne do zasi­la­nia fontanny i lam­pek. Ścieżki ogrodu będą mieć bar­wną naw­ierzch­nię ułatwia­jącą poruszanie się osobom z różnym stop­niem i rodza­jem dys­funkcji ruchowych. Rabaty kwia­towe, w więk­szości na pod­wyższe­niu, ułatwią obserwację kolorów i ksz­tałtów. Ogród będzie miejscem ter­apii światłem, kolorem i dotykiem.

Pro­jekt „Zakątek ter­apeu­ty­czny dla osób z chorobami somaty­cznymi” pozwala na zagospo­darowanie przestrzeni zielonej w taki sposób, żeby stała się miejscem akty­wiz­a­cji osób z chorobami somaty­cznymi, osób starszych z demencją, obłożnie chorych, osób z niepełnosprawnoś­cią. Dzięki sty­mu­lacji zmysłowej osoby odwiedza­jące zakątek zostaną pod­dane nat­u­ral­nej ter­apii powodu­jącej pobudzenie zmysłów, wycisze­nie emocjon­alne, łagodze­nie stresu, relak­sację, odpręże­nie i poczu­cie bezpieczeństwa.

"Park przyszpi­talny może być unikalnym miejscem na tere­nie gminy Pszczyna, stanow­ią­cym swoistą alter­natywę dla trady­cyjnych metod ter­apii i reha­bil­i­tacji. Byłby miejscem, które swoim charak­terem swo­bod­nie dopa­suje się przede wszystkim do potrzeb osób, dla których ogrodoter­apia może stanowić jedyną osiągalną formę akty­wności fizy­cznej. Mamy nadzieję, że uda się zre­al­i­zować te pomysły z budżetu oby­wa­tel­skiego. Zachę­camy wszystkich do głosowa­nia na projekty „Pszczyński ogród polisen­so­ryczny” oraz „Zakątek terapeuty­czny dla osób z chorobami somatycznymi” - czytamy na stronie internetowej pszczyńskiego szpitala.

Zachęcamy do głosowania na stronie Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego otwiera się w nowym oknie Głosowanie trwa do 3 października. Głosować mogą mieszkańcy gminy Pszczyna, którzy ukończyli 15 lat.

(źródło: Szpital Powiatowy w Pszczynie)

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości