Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1990 z późn. zm.) Starosta Pszczyński, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości.

 1. Przedmiotem sprzedaży jest udział wynoszący 2317/10000 w prawie własności działki nr 1932/37 o powierzchni 868 m², km 4, KA1P/00080798/1 wraz z udziałem wynoszącym 2729/10000 w prawie własności działki nr 1525/4 o powierzchni 5679 m², km 3, KA1P/00086097/9. Wyżej wymienione udziały w nieruchomościach stanowią własność Skarbu Państwa. Działki położone są w obrębie ewidencyjnym Wola, gmina Miedźna, powiat pszczyński, województwo śląskie.
 2. Nieruchomości położone są na terenach byłej kopalni węgla kamiennego. Działki nr 1525/4 i 1932/37 stanowią drogę z nawierzchnią asfaltową.
 3. Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miedźna, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy w Miedźnej Nr XXIV/193/2000 z dnia 11.07.2000 r. nieruchomość oznaczona jako działka nr 1932/37 oraz 1525/4 znajdują się na terenie oznaczonym symbolem G1 - tereny zakładu górniczego KWK Czeczott, częściowo ekstensywnie wykorzystane, wymagające zmian w istniejącym użytkowaniu - możliwe do przeznaczenia na cele usługowo-produkcyjne; częściowo zainwestowane.
 4. Cena wywoławcza nieruchomości: 116 000,00 zł brutto.
 5. Obciążenia nieruchomości: służebność gruntowa opisana w dziale III księgi wieczystej nr KA1P/00080798/1 oraz księgi nr KA1P/00086097/9.
 6. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak.
 7. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: 19 lipca 2021 r., godz. 10:00, Starostwo Powiatowe w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna, sala nr 38 (I piętro).
 8. Poprzednie przetargi odbyły się: 12.03.2021 r., 05.05.2021 r., 17.06.2021 r.
 9. Wysokość wadium, forma i miejsce jego wniesienia: wadium w wysokości 9 000,00 zł należy wnieść w pieniądzu, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 14 lipca 2021 r. znajdowało się na rachunku bankowym Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna, nr 18 8448 0004 0006 1229 2033 0007, w Banku Spółdzielczym w Pszczynie, ul. Rynek 6, 43 200 Pszczyna.
 10. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.
 11. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu następujące dokumenty:
  1. osoby fizyczne - dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport);
  2. reprezentanci osoby prawnej - dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis z właściwego rejestru, wskazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej;
  3. pełnomocnicy - dokument potwierdzający tożsamość i oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego oraz w przypadku osoby prawnej - aktualny odpis z właściwego rejestru, wskazujący umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby.
 12. Skutek uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości: jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Starosta Pszczyński może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Koszty zakupu nieruchomości, w tym koszty aktu notarialnego, ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje dotyczące sprzedaży nieruchomości, udzielane są w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pszczynie - tel. 32 449 2336 lub 32 449 2342.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

 • Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

  Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1899 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Pszczyńskiego, gospodarujący powiatowym zasobem nieruchomości, podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości.

 • Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

  Zgodnie z art. 38 ust. 2 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1990 z późn. zm.) Starosta Pszczyński, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości.

 • Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

  Zgodnie z art. 38 ust. 2 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1990 z późn. zm.) Starosta Pszczyński, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości.