Konsultacje społeczne

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pszczyńskiego na rok 2021.

Zarządzenie nr 20/2021 starosty pszczyńskiego z dnia 5 maja 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pszczyńskiego na rok 2021.

Na podstawie Uchwały NR II/12/10 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Zarządzam:

 1. Przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pszczyńskiego na rok 2021.
  1. Celem konsultacji jest poznanie opinii i uwag dotyczących ww. projektu.
  2. Uzyskane opinie nie mają charakteru wiążącego.
 2. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji ustala się na okres od 6 maja 2021r. do 12 maja 2021 r.
 3. Forma konsultacji: zgłaszanie opinii i uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia w formie:
  1. korespondencji elektronicznej e-mail na adres: zdrowie@powiat.pszczyna.pl
  2. pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna,
  3. osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna.
 4. Za prawidłowe przeprowadzenie konsultacji odpowiada Wydział Kontroli i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Pszczynie.
 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Kontroli i Zdrowia.
 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Projekt Uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 26 maja 2021 r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pszczyńskiego na rok 2021.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w związku z art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 944 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Burmistrza Pszczyny, Wójta Gminy Pawłowice, Wójta Gminy Suszec, Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój, Wójta Gminy Kobiór, Wójta Gminy Miedźna a także Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach

Rada Powiatu uchwala:

 1. Ustalić rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pszczyńskiego na rok 2021, w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Ustalić dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pszczyńskiego w porze nocnej, we wszystkie dni tygodnia, święta i inne dni wolne od pracy, w godzinach od 23.00 - 7.00, w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
 3. Uchylić Uchwałę nr XXIV/226/20 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pszczyńskiego na rok 2021 i Uchwałę XXVII/248/21 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/226/20 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pszczyńskiego na rok 2021.
 4. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.
 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załączniki do pobrania:

Załącznik nr 1. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na rok 2021, format pliku: DOCX, rozmiar: 23.64 KB
Załącznik nr 2. Harmonogram dyżurów nocnych aptek ogólnodostępnych na rok 2021, format pliku: DOCX, rozmiar: 38.27 KB
Formularz zgłaszania uwag, format pliku: DOCX, rozmiar: 17.88 KB

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

 • Protokół z konsultacji społecznych

  Protokół z przebiegu przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pszczyńskiego na rok 2021.

 • Protokół z konsultacji społecznych

  Protokół z przebiegu przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pszczyńskiego na rok 2021.

 • Konsultacje społeczne

  Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pszczyńskiego na rok 2021.