Bezpieczeństwo

Nakazy i zakazy na terenie powiatu związane z wysoce zjadliwą grypą ptaków [aktualizacja]

Na terenie powiatu pszczyńskiego obowiązują specjalne nakazy i zakazy mające na celu zwalczanie wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Żółta plansza z napisem Uwaga! Wysoce zjadliwa grypa ptaków.

W związku z wykryciem na terenie powiatu pszczyńskiego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), wojewoda śląski wydał 22 kwietnia Rozporządzenie w sprawie zwalczania zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: bielskiego, cieszyńskiego i pszczyńskiego oraz miast Jastrzębie-Zdrój i Żory.

W rozporządzeniu wyznaczone zostały tzw. obszar zapowietrzony i obszar zagrożony wystąpieniem kolejnych zachorowań.

W obszarze zapowietrzonym wysoce zjadliwą grypą ptaków w powiecie pszczyńskim znalazły się:

 • w gminie Pawłowice część obszaru miejscowości Pawłowice na wschód od DK 81 oraz na południe od DW 933,
 • w gminie Pszczyna miejscowość Wisła Mała oraz część obszaru miejscowości Studzionka na południe od DW 933 do ulicy Jedności (Adelajda, Osiedle Studzionka),
 • w gminie Goczałkowice-Zdrój Zbiornik Goczałkowicki

.
Natomiast w obszarze zagrożonym:

 • w gminie Pawłowice miejscowości: Golasowice, Jarząbkowice, Krzyżowice, Pielgrzymowice, Pniówek, Warszowice oraz część obszaru miejscowości Pawłowice na zachód od DK 81 oraz na północ od DW 933,
 • w gminie Pszczyna miejscowości: Brzeźce, Łąka, Poręba, Studzionka (poza terenem określonym w obszarze zapowietrzonym) i Wisła Wielka,
 • w gminie Suszec miejscowości: Mizerów i Kryry,

Na obszarze zapowietrzonym nakazuje się:

 • utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub innym miejscu w gospodarstwie w sposób:uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami;
 • niezwłoczne oczyszczenie i odkażenie miejsc przebywania drobiu oraz miejsc przechowywania i przetwarzania zwłok drobiu, produktów drobiarskich, paszy dla drobiu oraz usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków;
 • niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu wykorzystywanego do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które
  mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI);
 • stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące oraz wychodzące z gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób, w szczególności odkażanie rąk i obuwia;
 • wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz utrzymanie ich w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego;
 • posiadaczowi zwierząt:
  1. prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących, z wyłączeniem pomieszczeń mieszkalnych,
  2. niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie,
  3. zgłaszanie miejsc, w których przebywają zwierzęta z gatunków wrażliwych na wysoce zjadliwą grypę ptaków, właściwemu miejscowo powiatowemu lekarzowi weterynarii.

Na obszarze zapowietrzonym zakazuje się:

 • wyprowadzania z gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób oraz wprowadzania do gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków;
 • wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych z gospodarstw, gdzie jest utrzymywany drób;
 • organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
 • wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego;
 • przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, a także ich zwłok i jaj z gospodarstw znajdujących się na obszarze zapowietrzonym bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
 • transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni, chyba że mięso to zostało pozyskane:
  1. drobiu pochodzącego spoza obszaru zapowietrzonego oraz nie było przechowywane i transportowane z mięsem drobiowym pozyskanym z drobiu pochodzącego z obszaru zapowietrzonego, lub
  2. co najmniej 21 dni przed dniem prawdopodobnego wprowadzenia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) do gospodarstwa oraz było przechowywane i transportowane z mięsem drobiowym pozyskanym nie później niż na 21 dni przed dniem prawdopodobnego wprowadzenia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) do gospodarstwa z drobiu pochodzącego z obszaru zapowietrzonego.

Na obszarze zagrożonym nakazuje się:

 • niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanego do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI);
 • stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące oraz wychodzące z gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób, w szczególności odkażanie rąk i obuwia;
 • niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.

Na obszarze zagrożonym zakazuje się:

 • wyprowadzania z gospodarstw, gdzie jest utrzymywany drób oraz wprowadzania do gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
 • przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i jaj bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
 • wywożenie lub rozrzucanie ściółki lub nawozów naturalnych z gospodarstw gdzie jest utrzymywany drób bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
 • organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
 • wypuszczanie drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.

Nakazów nie stosuje się w odniesieniu do ssaków utrzymywanych wyłącznie w pomieszczeniach mieszkalnych, niemających kontaktu z drobiem i innymi ptakami oraz niemających dostępu do klatek lub miejsc, w których są utrzymywane drób lub inne ptaki. Wspomnianych wyżej zakazów nie stosuje się w odniesieniu do transportu przez obszar zapowietrzony i zagrożony drogami lub koleją bez rozładunku lub zatrzymywania się.

Nakazy i zakazy wymienione w rozporządzeniu obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające na obszarze zagrożonym i zapowietrzonym. Rozporządzenie obowiązuje do 23 maja.

Do pobrania:

Rozporządzenie wojewody śląskiego ws. zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków, format pliku: PDF, rozmiar: 442.2 KB
Rozporządzenie wojewody śląskiego zmieniające rozporządzenie ws. zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków, format pliku: PDF, rozmiar: 401.37 KB

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości