Organizacje pozarządowe

Protokół z konsultacji - Organizacja obozu sportowego dla dzieci (grupa Żak) - termin 09.08.2021 r. - 14.08.2021 r.

23 marca 2021 r. do Starostwa Powiatowego w Pszczynie wpłynęła oferta Górniczego Klubu Sportowego „KRUPIŃSKI - SUSZEC” na realizację zadania publicznego powiatu pn. „Organizacja obozu sportowego dla dzieci (grupa Żak)” - termin 09.08.2021 r. - 14.08.2021 r. w trybie poza konkursowym tzw. małe granty.

Zgodnie z dostarczonym wnioskiem zadanie będzie polegało na przygotowaniu i zorganizowaniu dochodzeniowego obozu sportowego dla dzieci w terminie 09.08.2021. - 14.08.2021 r. Wnioskowana kwota dotacji to 1000 zł., z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla trenera. Całkowita wartość zadania to 1300,00 zł.

Zadanie spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1057), tzn. zadanie ma charakter lokalny, wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł oraz okres realizacji zadania jest krótszy niż 90 dni.

Na posiedzeniu w dniu 30 marca 2021 r. Zarząd Powiatu Pszczyńskiego uznał celowość realizacji zadania, dlatego złożona oferta w dniu 2 kwietnia 2021 r. została poddana konsultacjom społecznym poprzez zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu, na stronie internetowej powiatu oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego. Każdy, w terminie 7 dni od dnia jej upublicznienia mógł zgłosić uwagi dotyczące oferty. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi do upublicznionej oferty.

W związku z powyższym, zasadne jest podpisanie umowy z Górniczym Klubem Sportowym „KRUPIŃSKI - SUSZEC” na realizację zadania publicznego powiatu pn. „Organizacja obozu sportowego dla dzieci (grupa Żak)” - termin 09.08.2021 r. - 14.08.2021 r.

Wprowadził Wydział Promocji

Inne wiadomości