Ogólne

1% dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie

Wiele osób angażuje się w rozwój pszczyńskiego szpi­tala. Dzięki zawiązaniu współpracy z orga­ni­za­cją pożytku pub­licznego „Omnibus”, zbiera­ne są fun­dusze na spec­jal­isty­czny sprzęt dla placówki.

Budynek szpitala powiatowego w Pszczynie, wysoki, żółta elewacja. Obok tablica informacyjna o wejściu dla pieszych i wjeździe dla kierowców.

W ramach tej akcji w 2019 r. odbyły się chary­taty­wne imprezy: spek­takl „Bajka na nie­pogodę” oraz kon­cert „Nar­o­dziny Gwiazd”. Uru­chomiono zbiórkę inter­ne­tową, umożli­wiono przekazanie darow­izny w formie przelewu, a także 1% podatku na rzecz pszczyńskiej placówki. Łącznie udało się zebrać ok. 60 tys. zł. Pieniądze te przez­nac­zone zostały na zakup sprzętu dla potrzeb najmłod­szych pac­jen­tów - zaku­pi­ono głow­icę ultra­sono­graficzną. Sko­rzys­tali również pac­jenci odd­zi­ału geriatrycznego, którzy sko­rzys­tają z nowego aparatu EKG, kar­diomon­i­tora oraz rejes­tra­tora holtera EKG. Odd­ział Chirurgii Ogól­nej i Laparoskopowej, Odd­ział Chirurgii Urazowo-​Ortopedycznej oraz Zakład Pielęgnacyjno-​Opiekuńczy otrzy­mały aparaty EKG, nato­mi­ast Odd­ział Ginekologiczno-​Położniczy, Odd­ział Neu­ro­log­iczny oraz Odd­ział Chorób Wewnętrznych - nowe kar­diomon­i­tory. To wszys­tko udało się zakupić dzięki pieniąd­zom, jakie zostały przekazane przez ludzi dobrej woli, którzy uznali, że chcą i mają możli­wość wspar­cia pszczyńskiej placówki. W tym roku również akcje te są kon­tyn­uowane.

Możliwości wspar­cia roz­woju szpi­tala:

 1. W ramach corocznego rozliczenia podatkowego zachęcamy do wsparcia szpitala i przekazania 1% podatku na jego rzecz - wystar­czy w odpowied­nią rubrykę w zez­na­niu podatkowym wpisać:
  nr KRS: 0000237488
  pełną nazwę: Sto­warzysze­nie na Rzecz Wspiera­nia Edukacji Dzieci i Młodzieży „Omnibus”
  cel szczegółowy: Szpi­tal Powia­towy w Pszczynie

  W ramach pro­gramu „Wspieraj lokalnie” mieszkańcy powiatu pszczyńskiego mogą sko­rzys­tać z bezpłat­nego pro­gramu do rozlicza­nia PIT - PITax​.pl Łatwe podatki, który zaw­iera listę orga­ni­za­cji pożytku pub­licznego zare­je­strowanych na tere­nie powiatu pszczyńskiego.

 2. Można wykonać przelew na konto „Omnibusa”, wpisu­jąc w tytule „Szpi­tal Powia­towy w Pszczynie”:
  • Bank Spółdziel­czy w Pszczynie 42 8448 0004 00277196 2001 0001 (Swift: POLUPLPR)
  • Bank ING 68 1050 1399 1000 0090 3133 2464 (Swift: INGBPLPW)
  • konto walu­towe (dolar): 23 1050 1399 1000 0090 3133 2498
  • konto walu­towe (euro): 46 1050 1399 1000 0090 3133 2472

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

 • Zdrowie

  Motoserce bez imprezy, ale ze zbiórką krwi

  Rozpoczęła się kolejna edycja pszczyńskiego Motoserca. Krew w ramach tegorocznej akcji można oddawać od poniedziałku do środy, aż do końca kwietnia. Na dawców czekają pamiątkowe zestawy upominków.

 • Ogólne

  Załatwiaj swoje sprawy przez e-Urząd Skarbowy

  Wiele spraw z urzędem skarbowym możesz załatwić online, m.in. przez serwis e-Urząd Skarbowy. Jeśli musisz przyjść do urzędu skarbowego, umów wcześniej wizytę. Obie usługi dostępne są na stronie internetowej podatki.gov.pl.

 • Ogólne

  Kondolencje

  Z głębokim smutkiem oraz w poczuciu ogromnej straty przyjęliśmy wiadomość o śmierci Śp. Pawła Skupina, zasłużonego trenera pszczyńskich lekkoatletów.