Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1990 z późn. zm.) Starosta Pszczyński, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości.

 1. Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana nieruchomość, położona w obrębie ewidencyjnym Pszczyna (km. 7), gmina Pszczyna, powiat pszczyński, województwo śląskie, ozn. geodezyjnie jako działka nr 266/36 o pow. 1094 m². Nieruchomość stanowi grunt niezabudowany, porośnięty zielenią niską oraz drzewami, położona jest w Pszczynie, w rejonie ul. Bielskiej.
 2. Nieruchomość powyższa stanowi własność Skarbu Państwa, zapisana jest w księdze wieczystej nr KA1P/00048587/3 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie.
 3. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych miasta Pszczyna - Etap II zatw. uchwałą Rady Miejskiej w Pszczynie nr XXI/216/16 z dnia 7 kwietnia 2016r., nieruchomość oznaczona nr działki 266/36 znajduje się na terenie zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (symbol planu K.5U/P).
 4. Cena wywoławcza: 128 000,00 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy złotych).
 5. Obciążenia nieruchomości: służebność gruntowa opisana w dziale III księgi wieczystej nr KA1P/00048587/3.
 6. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak.
 7. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: dnia 16 kwietnia 2021 r., godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna, sala nr 45 (I piętro).
 8. Wysokość wadium, forma i miejsce jego wniesienia: wadium w wysokości 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) należy wnieść w pieniądzu, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 12 kwietnia 2021 r. znajdowało się ono na rachunku bankowym Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna, nr 18 8448 0004 0006 1229 2033 0007, w Banku Spółdzielczym w Pszczynie, ul. Rynek 6, 43 200 Pszczyna.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.
 10. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu następujące dokumenty:
  • osoby fizyczne - dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport);
  • reprezentanci osoby prawnej - dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis z właściwego rejestru, wskazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej;
  • pełnomocnicy - dokument potwierdzający tożsamość i oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego oraz w przypadku osoby prawnej - aktualny odpis z właściwego rejestru, wskazujący umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby.
 11. Skutek uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości: jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Starosta Pszczyński może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 12. Koszty zakupu nieruchomości, w tym koszty aktu notarialnego, ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje dotyczące sprzedaży nieruchomości udzielane są w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pszczynie - tel. 32 449 23 36 lub 32 449 23 42.

Mapa z zaznaczoną czerwonymi liniami działką.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

 • Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

  Zgodnie z art. 38 ust. 2 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1990 z późn. zm.) Starosta Pszczyński, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości.

 • Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości

  Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1990 z późn. zm.) Starosta Pszczyński, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości.

 • Ogłoszenie o trzecich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości

  Zgodnie z art. 38 ust. 2 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 65 z późn. zm.) Starosta Pszczyński, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o trzecich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości.