Przedsiębiorczość

Nabór wniosków o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie prowadzi nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Zdjęcie przedstawia drogę, przy której stoi wysoki budynek z dużą ilością okien. To budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie. Przed nim drzewo bez liści.

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie informuje, iż od dzisiaj do 5 marca 2021 r. trwa nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach:

  • programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych finansowanego ze środków Funduszu Pracy;
  • projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pszczyńskim (V)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój;
  • projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie (IV)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe.

Maksymalna kwota dotacji na podjęcie działalności gospodarczej o jaką można wnioskować to 25 tys. zł brutto.

Wnioski można składać:

Dokumenty przekazywane drogą elektroniczną należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP. Zeskanowane dokumenty przesłane na adres mailowy - nie będą rozpatrywane.

Rozpatrzeniu będą podlegać wnioski sporządzone na aktualnych drukach, kompletne wraz z wymaganymi załącznikami. Druk wniosku wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie w zakładce Urząd/Aktywne formy - nabory wniosków otwiera się w nowym oknie.

(źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie)

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości