Dla niepełnosprawnych

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami 2020-2021

Fundacja Internationaler Bund Polska jest realizatorem Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pt. ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami - edycja 2020-2021” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego na terenie m.in. powiatu pszczyńskiego.

Zdjęcie przedstawia koło z wózka inwalidzkiego.

Okres realizacji programu: 1 stycznia - 31 grudnia 2021 r. Środki przeznaczone na realizację zadania przekazane z Funduszu Solidarnościowego: 2 071 300 zł

Celem programu jest ograniczenie skutków niepełnosprawności poprzez stymulowanie osób niepełnosprawnych do podejmowania aktywności i umożliwienie im realizowania prawa do niezależnego życia. Cel ten zostanie zrealizowany przez zapewnienie uczestnikom programu dostępu do usług świadczonych przez asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (AOON) nieodpłatnie, w wymiarze miesięcznym do 30 godzin w przypadku dzieci do 16 roku życia i do 40 godzin w przypadku osób starszych. Usługi te mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Usługi asystenckie polegać będą m.in. na pomocy uczestnikom w czynnościach, takich jak:

 • wyjście, powrót oraz/lub dojazdy w wybrane przez uczestnika programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe),
 • zakupy, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
 • załatwianie spraw urzędowych,
 • w przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności - także dotarcie i powrót do/z placówki oświatowej.

W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.).

Osoba niepełnosprawna lub opiekun prawny ma prawo wyboru lub wskazania osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta.

Dla kogo? Grupą docelową będzie co najmniej 100, zamieszkujących łącznie 10 powiatów na terenie województw śląskiego i małopolskiego, w tym:

 • co najmniej 40 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • co najmniej 60 osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych.

Minimum 70% uczestników z ww. 100 osób tj. 70 osób będą stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

W jaki sposób skorzystać? Warunkiem przystąpienia do programu jest wypełnienie karty zgłoszenia oraz potwierdzenie posiadania orzeczenia o niepełnosprawności.

Więcej informacji, aktualny regulamin oraz karta zgłoszeniowa znajdują się na stronie internetowej Internationaler Bund Polska otwiera się w nowym oknie.

W celu uzyskania dalszych informacji zapraszamy do kontaktu: tel. 789 489 531 (woj. śląskie) oraz e-mail: pomoc-polska@ib.de

(źródło: Fundacja Internationaler Bund Polska)

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

 • Dla niepełnosprawnych

  Trwa nabór wniosków do programu „Aktywny samorząd”

  Od marca można składać wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Aktywny samorząd”. Program dzieli się na dwa moduły.

 • Dla niepełnosprawnych

  Mieszkańcy mogą bezpłatnie wypożyczyć sprzęt rehabilitacyjny

  W Starostwie Powiatowym w Pszczynie działa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. Do dyspozycji mieszkańców powiatu pszczyńskiego są wózki inwalidzkie, balkoniki i kule ortopedyczne, a także rowery trójkołowe. Pomimo pandemii w ubiegłym roku z usług wypożyczalni skorzystało kilkudziesięciu mieszkańców powiatu.