Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., nr 1990 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Pszczyńskiego, gospodarujący powiatowym zasobem nieruchomości, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Pszczyna.

1. Przedmiotem darowizny jest prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz prawo własności budynków i urządzeń posadowionych na nieruchomości położonej przy Placu Dworcowym, w obrębie ewidencyjnym Pszczyna (km. 6), gmina Pszczyna, powiat pszczyński, województwo śląskie, ozn. geodezyjnie jako działki nr:
a. 1982/4 o pow. 0,2075 ha
b. 1983/4 o pow. 0,0274 ha
c. 2305/4 o pow. 0,3026 ha.

2. Nieruchomość powyższa stanowi prawo użytkowania wieczystego Powiatu Pszczyńskiego, zapisana jest w księdze wieczystej nr KA1P/00082177/6 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie.

3. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych miasta Pszczyna - Etap II, działki nr 1982/4, 2305/4 położone są na terenie dróg głównych, dróg dojazdowych, parkingów oraz zabudowy usługowej (symbol B.2KDG, B.13KDD, B.5KDP, B.10U). Działka nr 1983/4 znajduje się w strefie zamkniętej PKP - nie objętej planem.

4. Zgodnie z Uchwałami Rady Powiatu Pszczyńskiego nr XXIV/227/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. oraz nr XXV/236/21 z dnia 27 stycznia 2021 r. darowizna zostanie dokonana w trybie art. 13 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, na cel jakim jest realizacja zadań własnych Gminy określonych w art. 7 ust 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., nr 713 z późn. zm.), tj. z zakresu gminnych dróg, ulic, mostów oraz organizacji ruchu drogowego, a także lokalnego transportu zbiorowego.

5. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia ww. nieruchomości stosownie do art. 34 ust. 1 pkt 1 i  2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., nr 1990 z późn. zm.) mogą składać w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Pszczynie wnioski o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

  • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

    Zgodnie z art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia ustawy o z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.2020. 1990 z późn. zm.), Starosta Pszczyński, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej jako organ reprezentujący Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

  • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

    Zgodnie z art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia ustawy o z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.2020. 1990 z późn. zm.), Starosta Pszczyński, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej jako organ reprezentujący Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

  • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

    Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) Starosta Pszczyński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.