Konsultacje społeczne

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pszczyńskiego na rok 2021.

Na podstawie Uchwały NR II/12/10 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie
przyjęcia zasad i trybu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji starosta pszczyński zarządza:

§ 1. Przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pszczyńskiego na rok
2021.

§ 2. 1. Celem konsultacji jest poznanie opinii i uwag dotyczących ww. projektu.

2. Uzyskane opinie nie mają charakteru wiążącego.

§ 3. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji ustala się na okres od 30 listopada 2020r. do
8 grudnia 2020r.

§ 4. Forma konsultacji: zgłaszanie opinii i uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji, na formularzu
stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia w formie:

1) korespondencji elektronicznej e-mail na adres: zdrowie@powiat.pszczyna.pl ;
2) pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna;
3) osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna.

§ 5. Za prawidłowe przeprowadzenie konsultacji odpowiada Wydział Kontroli i Zdrowia Starostwa
Powiatowego w Pszczynie.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Kontroli i Zdrowia.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Do pobrania:
Zarządzenie Starosty Pszczyńskiego z dnia 25 listopada 2020 r., format pliku: PDF, rozmiar: 188.52 KB
Projekt uchwały w sparwie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu pszczyńskiego na rok 2021, format pliku: PDF, rozmiar: 462.44 KB
Formularz zgłaszania uwag, format pliku: DOCX, rozmiar: 17.72 KB
Harmongram dyżurów nocnych aptek ogólnodostępnych na rok 2021, format pliku: DOCX, rozmiar: 40.34 KB
Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na rok 2021, format pliku: DOCX, rozmiar: 21.32 KB

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

  • Protokół z konsultacji społecznych

    Protokół z przebiegu przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pszczyńskiego na rok 2021.

  • Konsultacje społeczne

    Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pszczyńskiego na rok 2021.

  • Protokół z konsultacji społecznych

    Protokół z przebiegu przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pszczyńskiego na rok 2021.