Dla niepełnosprawnych

Wprowadzono ważne zmiany dla niepełnosprawnych

W związku z ogłoszonym stanem epidemii, wydłużeniu uległy m.in. terminy ważności czasowych orzeczeń o niepełnosprawności, wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz zmieniono zasady wydawania orzeczeń.

niepełnosprawni

Terminy ważności czasowych orzeczeń o niepełnosprawności

Orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony, którego ważność:

> upłynęła w terminie do 90 dni [#FF0000](tj. od dnia 9 grudnia 2019 r. do dnia 8 marca 2020 roku)[/#], pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia: wówczas orzeczenie zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,

> upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy ([#FF0000]tj. od dnia 8 marca 2020 r.[/#]): wówczas orzeczenie zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych

W związku z zachowaniem ważności orzeczeń na powyższych warunkach, także karty parkingowe zachowują ważność przez 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia).

Zasady wydawania orzeczeń

Z dniem 6 kwietnia 2020 r. wznowiono posiedzenia składów orzekających w sprawie o wydanie: orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień.

W okresie od dnia 8 marca 2020 r. do upływu 90. dnia od dnia odwołania stanu epidemicznego lub stanu epidemii - jeżeli lekarz (przewodniczący składu orzekającego / członek powiatowego zespołu) uzna złożoną dokumentację medyczną za wystarczająca do wydania oceny bez konieczności badania - skład orzekający (lub członek powiatowego zespołu) może rozpoznać sprawę i wydać orzeczenie bez uczestnictwa w posiedzeniu składu orzekającego osoby zainteresowanej lub dziecka i jego przedstawiciela ustawowego.

O terminie posiedzenia składu orzekającego osoby zostaną poinformowane telefonicznie lub listownie.

!! Zawieszona zostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków.

Pobierz: Ważne informacje dla osób niepełnosprawnych w związku z wejściem w dniu 31 marca 2020 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z pandemią., format pliku: PDF, rozmiar: 1.79 MB

Przyjmowanie wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień oraz wniosków o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej odbywa się wyłącznie za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Infolinia na temat składania wniosków i pomoc w ich wypełnianiu pod numerami:
> 517 219 410 oraz 517 219 146
> w godz. od 8.00 do 14.00

Bezpośrednia obsługa klientów tylko i wyłącznie w sprawach niecierpiących zwłoki dotyczących złożenia wniosku o wydanie karty parkingowej, którego złożenie zgodnie z obowiązującymi przepisami wymaga osobistego stawiennictwa w siedzibie Zespołu - po wcześniejszym, telefonicznym ustaleniu daty i godziny pod numerem: 733 440 133 w godz. od 8.00 do 14.00.

(źródło: powiat / Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku)

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

  • Dla niepełnosprawnych

    Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami 2020-2021

    Fundacja Internationaler Bund Polska jest realizatorem Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pt. ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami - edycja 2020-2021” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego na terenie m.in. powiatu pszczyńskiego.

  • Dla niepełnosprawnych

    Mieszkańcy mogą bezpłatnie wypożyczyć sprzęt rehabilitacyjny

    W Starostwie Powiatowym w Pszczynie działa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. Do dyspozycji mieszkańców powiatu pszczyńskiego są wózki inwalidzkie, balkoniki i kule ortopedyczne, a także rowery trójkołowe. Pomimo pandemii w ubiegłym roku z usług wypożyczalni skorzystało kilkudziesięciu mieszkańców powiatu.