Zdrowie

Całkowity zakaz odwiedzin pac­jen­tów Szpi­tala Powia­towego w Pszczynie

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, dyrekcja Szpitala Powiatowego w Pszczynie wprowadziła całkowity zakaz odwiedzin pacjentów. Wstrzymano także pracę poradni chirur­gicznej i ortope­dy­cznej, zakładu rentgen­odi­ag­nos­tyki (TK i RTG), zakładu reha­bil­i­tacji oraz lab­o­ra­to­rium anal­i­ty­cznego.

Grafika przedstawia budynek pszczyńskiego spzitala widziany z lotu ptaka. Na ujeciu widać cały kompleks - pawilon łóżkowy oraz diagnostyczny.

W związku z wys­tąpi­e­niem na obszarze wojew­ództwa śląskiego stanu zagroże­nia epidemi­o­log­icznego wirusem SARS-​CoV-​2 wprowad­zono całkow­ity zakaz odwiedzin pac­jen­tów wszys­t­kich jed­nos­tek Szpi­tala Powia­towego w Pszczynie. Zarządzenie dyrektora placówki w tej sprawie obowiązuje od 10 marca do odwołania.

Zgodnie z zarządzeniem, środki niezbędne pacjentom można przekazywać personelowi szpitala przy portierni w godzinach od 7.00 do 10.00 oraz od 16.00 do 18.00.

Dostarczane środki muszą być opisane w następujący sposób:
- opis zawartości paczki
- imię i nazwisko pacjenta
- data urodzenia pacjenta, dla którego środki są przeznaczone
- nazwa oddziału, na którym przebywa pacjent

Od 10 marca do odwołania dla pacjentów ambulatoryjnych wstrzymana została praca poradni chirur­gicznej i ortope­dy­cznej, zakładu rentgen­odi­ag­nos­tyki (TK i RTG), zakładu reha­bil­i­tacji, lab­o­ra­to­rium anal­i­ty­cznego.

Dyrekcja wprowadziła także nowe zasady odbiera­nia pac­jen­tów po hos­pi­tal­iza­cji. Zarządzenie w tej sprawie precyzuje, w których godzinach pacjenci poszczególnych oddziałów mogą być odbierani lub samodzielnie opuszczać szpital. Wychodzić powinni wyjściem obok portierni.

(źródło: Szpital Powiatowy w Pszczynie)

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości