Ogólne

Z Prac Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

Posiedzenie Komisji w dniu 14 lutego 2005 roku

W poniedziałek 14 lutego 2005r w Zespole Szkól Zawodowych w Woli odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Uczestniczyło w nim 5 Radnych Rady Powiatu Pszczyńskiego oraz gospodarze: Piotr Cygan Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Woli oraz Grzegorz Mola Zastępca Dyrektora.
Głównym tematem posiedzenia było zapoznanie się z zasadami funkcjonowania, kierunkam perspektywami rozwoju, obecnymi problemami Szkoły oraz ze stanem technicznym budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Woli.
Pan Piotr Cygan Dyrektor ZSZ przedstawił Komisjnformacje na temat funkcjonowania Szkoły. Dotyczyły one m.in.:
- ilości uczących się uczn słuchaczy(razem ok 600 osób),
- ilości zatrudnionych nauczycieli (41) oraz osób z administracj obsługi szkoły (7),
- problemów z którymi boryka się szkoła,
- oraz najważniejszych potrzeb ZSZ.
Poinformował również, że w skład zespołu wchodzą następujące szkoły:

I Szkoły dla młodzieży :
a) Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształcąca w zawodach: monter elektronik, sprzedawca, oraz wielozawodowa,

b) Liceum Ogólnokształcące z rozszerzonym programem informatyki (od 3 lat nie ma naboru),

c) Liceum Profilowane na podbudowie gimnazjum w profilach: zarządzanie informacją, ekonomiczno-administracyjnym, socjalnym, mechotronicznym,

d) Technikum na podbudowie gimnazjum kształcące w zawodach: technik elektronik, technik spedytor, technik informatyk

e) Szkoła Policealna – roczna na podbudowie Liceum Profilowanym, kształcąca w zawodach technik informatyk, opiekunka dziecięca.

Szkoły dla dorosłych:
a) Liceum ogólnokształcące na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej,

b) Technikum Uzupełniające na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej, kształcąca w zawodach : technik elektronik, technik mechanik,

c) Szkoła Policealna dwuletnia na podbudowie LO, LP, T, kształcąca w zawodach: technik informatyk, technik spedytor, pracownik socjalny, technik mechanik.

Komisja wspólnie z Dyrekcją ZSZ dokonała również wizytacji pomieszczeń budynku Szkoły, w tym m.in. pracowni komputerowej, pracowni elektronicznej i elektrycznej oraz pomieszczenia przeznaczonego na utworzenie siłowni.
W toku prowadzonej dyskusji Komisja Edukacji poparła działania Dyrektora Szkoły zmierzające do utworzenia siłowni oraz zwiększenia zatrudnienia obsługi w ZSZ w Woli o 1 ½ etatu.

Inne wiadomości