Ogólne

Z prac Rady Powiatu Pszczyńskiego

XXIX sesja Rady Powiatu w dniu 16 marca 2005 roku

Ostatnia sesja zwyczajna Rady Powiatu Pszczyńskiego odbyła się w dniu 16 marca br., a głównym jej tematem była analiza stanu bezpieczeństwa w Powiecie Pszczyńskim w 2004 roku. W obradach prowadzonych przez Bronisława Gembalczyka – Przewodniczącego Rady Powiatczestniczyło 20 radnych. Gośćmi specjalnymi byli: pani Dorota Gazda-Żuk – Zastępca Prokuratora Rejonowego w Pszczynie, pan Leszek Szpejna – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie oraz pan Sławomir Pałasz – Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie.
Pani Dorota Gazda-Żuk przedstawiła informacje dotyczące pracy Prokuratury Rejonowej w 2004 r. m.in. w zakresie ilości stwierdzonych i wykrytych przestępstw, ilości spraw które wpłynęły do prokuratury, wszczętych postępowań karnych, a także ilości osób osądzonych, skazanych i uniewinnionych. Stwierdziła, że negatywnym zjawiskiem w ubiegłym roku był dalszy wzrost przestępczości na terenie naszego Powiatu, jako pozytywny czynnik można uznać stały wzrost wykrywalności przestępstw. Podkreślenia wymaga informacja, że mimo wzrostu ilości spraw, zmalała w Prokuraturze liczba etatów, ale nie wpłynęło to negatywnie na skuteczność pracy Prokuratury i nie ucierpiało na tym bezpieczeństwo obywateli.
Kolejne wystąpienie należało do Komendanta Powiatowego Policji w Pszczynie Pana Sławomira Pałasza, który przedstawił dane dotyczące stanu bezpieczeństwa oraz zagrożeń związanych z przestępczością na terenie Powiatu Pszczyńskiego. Poinformował, że odnotowano znaczny wzrost ujęć sprawców na gorącym uczynku, szczególnie sprawców przestępstw kryminalnych. W stosunku do 2003 roku wzrosły przestępstwa przeciwko mieniu, zdrowiu i życiu oraz przestępstwa gospodarcze, odnotowano także wzrost rozbojów i kradzieży rozbójniczych oraz kradzieży samochodów. Podziękował władzom samorządowym całego Powiatu za finansowe wsparcie działań Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie. Dodał, że dzięki temu w zeszłym roku Komenda otrzymała 4 samochody, zaś w roku bieżącym otrzyma jeszcze 2 .
Pan Leszek Szpejna Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie przedstawił informacje na temat stanu bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeń pożarowych w minionym roku. Zwrócił uwagę, iż najwięcej interwencji miało miejsce w miesiącach wiosennych i letnich, takich jak inwazje owadów oraz pożary, a także zdarzenia zaistniałe w dniu 19 listopada. Dodał, że w ubiegłym roku PSP wzbogaciła się o 3 pojazdy wielofunkcyjne i 1 samochód operacyjny o łącznej wartości 2 mln zł.
Następnie głos zabrał Pan Zygmunt Jeleń Przewodniczący Komisji Samorządności, Promocj Rozwoju Powiatu, który przedstawił opinię Komisji wypracowaną na podstawie powyższych materiałów, ze zwróceniem uwagi na pozytywne działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa w Powiecie Pszczyńskim zarówno Prokuratury Rejonowej, a także Komendy Powiatowej Policj Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Dalsza część obrad Rady Powiatu poświęcona była rozpatrzeniu projektów uchwał.
Rada uchwaliła zakaz używania jednostek pływających o napędzie mechanicznym na zbiorniku wodnym „Łąka”, który obowiązywał będzie w soboty, niedziele i święta, w okresie od 1 maja do 30 września każdego roku. Zakaz został umotywowany względami bezpieczeństwa ludz ochrony akustycznej terenów przylegających do zbiornika.
Kolejno zatwierdziła roczne sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Pszczynie za rok 2004, który realizuje zadania samorządu terytorialnego w dziedzinie ochrony interesów konsumentów i w terminie do dnia 31 marca każdego roku zobowiązany jest do przedłożenia Radzie, celem zatwierdzenia w/w sprawozdania.
Kolejno podjętymi uchwałami Rada Powiatu wyraziła zgodę na zawarcie trzech porozumień dotyczących wspólnej realizacji zadań na drogach powiatowych. Pierwsze porozumienie zawarte z Gminą GGoczałkowice Zdrój przewiduje, że w roku 2005 będą współfinansowane następujące inwestycje:
- remont chodnika w ciągu drogi powiatowej S 4145, tj. ul. Brzozowej w Goczałkowicach Zdroju;
- remont chodnika w ciągu drogi powiatowej S 4115, tj. ul. Szkolnej w Goczałkowicach Zdroju – dojście do przystanku autobusowego.
Gmina Goczałkowice Zdrój przeznaczyła na ten cel kwotę 100.000,00 zł, natomiast Powiatowy Zarząd Dróg zabezpieczył w swoim budżecie kwotę 51.526,20 zł.
Porozumienie z Gminą Pszczyna, przewiduje wspólne inwestycje polegające na:
- kontynuacji budowy chodnika w ciągl. Katowickiej w Piasku,
- budowy chodnika w ciągl. Chopina w Pszczynie,
- wykonaniu projektu budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej S 4122, tj. ul. Powstańców Śląskich w Czarkowie.
Realizacja powyższych zadań nastąpi w ramach środków zabezpieczonych w tegorocznym budżecie Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie w wysokości 150.000,00 zł oraz środków przekazanych przez Gminę Pszczyna w wysokości 70.000,00 zł.
Ostatnie porozumienie zawarte z Gminą Suszec przewiduje natomiast realizację inwestycji drogowych w zakresie:
- budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr S 4100, tj. ul. Wyzwolenia w sołectwie Kryry i Mizerów,
- budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr S 4110, tj. ul. Jana Pawła w sołectwie Kobielice.
Realizacja tych zadań nastąpi również w ramach zabezpieczonych środków w tegorocznym budżecie Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie w wysokości 100 000, 00 zł oraz ze środków zabezpieczonych przez gminę Suszec w wysokości 700 000,00 zł
W dalszej kolejności Rada uchwaliła Regulamin wynagradzania nauczycieli, wychowawców nnych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Pszczyński. Regulamin określa:
1) wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków;
2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;
3) wysokość nagród starosty, dyrektora;
4) wysokość i warunki wypłacania dodatku mieszkaniowego.
Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie powierzenia Miastu Zielona Góra prowadzenia zadań Powiatu Pszczyńskiego z zakresu edukacji publicznej, ze względu na brak odpowiedniej ilości uczniów do zapewnienia teoretycznego kształcenia zawodowego przez Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Gliwicach w bieżącym roku szkolnym w zawodach: operator urządzeń przemysłu szklarskiego oraz kowal.
Kolejną uchwałą Rady dokonano zmiany nazwy Zespołu Szkół Zawodowych w Woli na Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli. Placówka ta oprócz kształcenia zawodowego realizuje również kształcenie ogólne, dlatego nowa nazwa szkoły adekwatna będzie do realizowanych zadań statutowych. Zmiana nazwy placówki nastąpi z nowym rokiem szkolnym.
Mając na uwadze aktywność pozyskiwania przez jednostki budżetowe dodatkowych dochodów na własną działalność, Rada wyraziła zgodę na utworzenie rachunku dochodów własnych w następujących jednostkach budżetowych:
- Dom Dziecka w Pszczynie,
- Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie,
- Zespół Szkół Ekonomicznych w Pszczynie,
- Zespół Szkół Samochodowych w Pszczynie,
- Zespół Szkół Rolniczych w Pszczynie,
- Zespół Szkół Zawodowych w Woli, który od 1 września br. zmieni nazwę na Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli.
Źródła tych dochodów zostały szczegółowo określone w § 2 przedmiotowej uchwały, natomiast uzyskane dochody przeznaczane będą na sfinansowanie wydatków bieżących nwestycji które zostały określone w § 3.
Rada dokonała również zmian w budżecie Powiatu Pszczyńskiego na rok 2005.

W czasie obrad Rady Powiatu zostały zgłoszone następujące interpelacje, zapytania i wnioski radnych:
1) Radny Grzegorz Nogły zgłosił interpelację w sprawie zamierzeń Zarządu Powiatu co do inwestycji na drogach powiatowych planowanych do realizacji w 2005 roku, a na które nie pozyskano środków ze ZPORR-u.
2) Radny Józef Pabin złożył zapytanie w sprawie możliwości ograniczenia dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów na drodze powiatowej 14-584 od DK1 do Rudołtowic.
3) Radny Jan Spyra złożył zapytanie na temat stopnia przygotowania powiatu pszczyńskiego do ewentualnych zagrożeń powodziowych oraz możliwości podjęcia środków zapobiegawczych.
Odpowiedzi udzielił Pan Szymon Sekta Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich i zapewnił, że sytuacja w tej chwili jest bezpieczna, ze względu na korzystną sytuację meteorologiczną.
4) Radna Maria Ożarowska złożyła wniosek do Zarządu Powiatu o przedstawienie działań zmierzających do utworzenia Parku Przemysłowego w Woli.
5) Radny Jan Zachraj zaproponował aby na następnej sesji Rady Powiatu znalazł się punkt porządku obrad poświęcony realizacji zadań na drogach powiatowych nwestycji dotyczącej budowy hali.

Teksty uchwał dostępne są na stronie internetowej www.bip.powiat.pszczyna.pl otwiera się w nowym oknie, a także znajdują się do wglądu w Biurze Rady Powiatu.

Inne wiadomości