Ogólne

Z prac Komisji Samorządności, Promocji i Rozwoju Powiatu

Posiedzenie Komisji w dniu 29 marca 2005 roku

Ostatnie posiedzenie Komisji Samorządności, Promocj Rozwoju Powiatu, które odbyło się 29 marca bieżącego roku, poświęcone było analizie sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za rok 2004. Komisję prowadził jej Przewodniczący Pan Zygmunt Jeleń, przy współudziale wszystkich członków Komisji. W posiedzeniczestniczyli również:
- Pani Gabriela Zając – Skarbnik Powiatu,
- Pan Szymon Sekta – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego,
- Pan Dariusz Skrobol – Kierownik Referatu ds. Promocj Integracji Europejskiej.

Komisja przy współudziale Pani Gabrieli Zając, Pana Szymona Sekty oraz Pana Dariusza Skrobola analizowała opisowe sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2004 rok w działach merytorycznych Komisji, które kształtują się następująco:

1) Dział 710 – Działalność usługowa,
- rozdział 71015 - Nadzór budowlany,
plan 225.039,-zł. wykonanie 225.038,-zł.

2) Dział 750 – Administracja publiczna,
- rozdział 75045 – Komisje Poborowe,
plan 47.000,-zł. wykonanie 46.762,-zł.
- rozdział 75095 – Pozostała działalność (Promocja Powiatu),
plan 163.680,-zł. wykonanie 145.669,-zł.

3) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
- rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
plan 3.495.900,-zł. wykonanie 3.495.690,-zł.
- rozdział 75414 – Obrona cywilna,
plan 143.693,-zł. wykonanie 143.577,-zł.
- rozdział 754 95 – Pozostała działalność.
plan 133.900,-zł. wykonanie 128.393,-zł.

Pani Skarbnik przedstawiła również najważniejsze informacje dotyczące realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2004 rok. Dochody w porównaniu do pierwotnie uchwalonego budżetu powiatu na 2004 r. wykonane zostały w 116,3% tj. z kwoty 37.831.846 zł. do kwoty 44.016.081 zł., zaś w stosunku do planu dochodów po zmianach w 103,%. Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2004 rok zamknęło się natomiast kwotą 40.296.177 zł., co stanowi 93,6 % planowanych wydatków budżetu po zmianach.

Inne wiadomości