Powiat pszczyński - podstrona

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia na jego obszarze robót naziemnych, nadziemnych lub podziemnych oraz umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej

Powiatowy Zarząd Dróg

Zezwolenie na zajęcie pasa w celu prowadzenia robót i umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym

KROK 1
Wydanie decyzji na lokalizację w pasie drogowym drogi powiatowej urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogą lub potrzebami ruchu drogowego:

Skompletuj wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zgody na lokalizację urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogą lub ruchu drogowego, format pliku: DOC, rozmiar: 38.5 KB
 2. Mapa orientacyjna z zaznaczonym obszarem objętym inwestycją.
 3. Mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczoną lokalizacją wnioskowanej inwestycji oraz z zaznaczonym kolorem zielonym granicami własności potwierdzonymi przez uprawnionego geodetę - 2 egz.
 4. Opis techniczny robót związanych z realizacją inwestycji.
 5. Pełnomocnictwo wydane zgodnie z art. 33 Kpa (jeżeli w imieniu inwestora występuje pełnomocnik) wraz z oryginałem dowodu dokonania opłaty skarbowej w kwocie 17,00zł w kasie UM Pszczyna, ul. Rynek 2 lub przelewem na rachunek bankowy UM w Pszczynie: ING Bank Śląski 50 1050 1070 1000 0001 0136 6540, zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.
 6. Warunki techniczne podłączenia do sieci wydane przez jej właściciela* (dotyczy lokalizacji przyłączy do sieci w  przypadku gdy wniosek nie pochodzi od właściciela tej sieci).
 7. W zależności od charakteru inwestycji Zarząd drogi może zażądać dodatkowych dokumentów.

KROK 2
Złóż wymagane dokumenty w Powiatowym Zarządzie Dróg ul. Sygietyńskiego 20, 43-200 Pszczyna.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Na załatwienie twojego wniosku mamy do 30 dni od daty jego złożenia. W przypadku braku któregoś z dokumentów zostaniesz wezwany do uzupełnienia dokumentacji, co może wydłużyć proces wydania uzgodnienia.

KROK 3
Po otrzymaniu uzgodnienia lokalizacyjnego, skompletuj wymagane dokumenty:

Aby otrzymać zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (OPŁATY ROCZNE):

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym, format pliku: DOCX, rozmiar: 21.33 KB
 2. Szczegółowy plan sytuacyjny a skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.
 3. Mapa orientacyjna z zaznaczeniem lokalizacji umieszczanego urządzenia w pasie drogowym.
 4. Wypełniony załącznik do wniosku:
 5. Wykaz urządzeń umieszczanych w pasie drogowym ze wskazaniem ich powierzchni rzutu poziomego.
 6. Zarządca drogi zastrzega sobie możliwość zażądania dodatkowych dokumentów.

Aby otrzymać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, format pliku: DOC, rozmiar: 39.5 KB
 2. Szczegółowy plan sytuacyjny a skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy - z podaniem jej wymiarów.
 3. Mapa orientacyjna z zaznaczonym obszarem objętym inwestycją.
 4. Kserokopię pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych w wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pszczynie lub powołanie się na przepisy zwalniające z tego obowiązku (nie dotyczy budowy, przebudowy lub remontu zjazdu).
 5. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robót budowlanych lub informacja o sposobie zabezpieczenia robót - jeśli nie jest wymagany projekt zmiany organizacji ruchu.
 6. Pełnomocnictwo wydane zgodnie z art. 33 Kpa (jeżeli w imieniu inwestora występuje pełnomocnik) wraz z oryginałem dowodu dokonania opłaty skarbowej w kwocie 17,00zł w kasie UM Pszczyna, ul. Rynek 2 lub przelewem na rachunek bankowy UM w Pszczynie: ING Bank Śląski 50 1050 1070 1000 0001 0136 6540, zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.
 7. Wypełniony Harmonogram robót - wzór B, format pliku: DOC, rozmiar: 28 KB
 8. Wypełniony załącznik do wniosku:

KROK 4
Złóż wymagane dokumenty w Powiatowym Zarządzie Dróg ul. Sygietyńskiego 20, 43-200 Pszczyna. W zależności od charakteru inwestycji możesz zostać poproszony o dostarczenie dodatkowych dokumentów.

OPŁATY:

 • opłata za pełnomocnictwo (tylko w przypadku dołączenia pełnomocnictwa) wynosi 17,00 zł. Opłatę należy uiszczać na konto: Urząd Miasta Pszczyna ING Bank Śląski 50 1050 1070 1000 0001 0136 6540.
 • opłaty za zajęcie pasa drogowego zgodnie z  Uchwałą Rady Powiatu Pszczyńskiego nr VII/60/15 z dnia 27.05.2015 r.

Wielkość opłat zostanie wyliczona w zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Na załatwienie twojego wniosku mamy do 30 dni od daty jego złożenia. W przypadku braku któregoś z dokumentów zostaniesz wezwany do uzupełnienia dokumentacji, co może wydłużyć proces wydania uzgodnienia.

Kontakt: tel. 32/212 80 68 wew. 103

Pliki do pobrania

powrót