Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w celu umieszczenia reklamy lub obiektu budowlanego

Powiatowy Zarząd Dróg

Załatwianie spraw w Powiatowym Zarządzie Dróg w Pszczynie podczas pandemii koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, w trosce o zdrowie Klientów oraz pracowników urzędu, a także w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19 wywołanej koronawirusem, prosimy o ograniczenie do minimum wizyt w budynku Powiatowego Zarządzie Dróg w Pszczynie.

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość składania wniosków i zadawania pytań urzędnikom bez wchodzenia do urzędu Powiatowego Zarząd Dróg Pszczynie, dzwoniąc pod numer telefonu: 32 212 80 68.

Wnioski można składać:

 • elektronicznie na adres e-mailowy: sekretariat@pzdpszczyna.pl
 • w wersji papierowej pocztą lub przy drzwiach wejściowych do budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie w wystawionej skrzynce na wnioski, ewentualnie przy drzwiach wejściowych do sekretariatu.

W przypadku wejścia do urzędu prosimy Klientów o:

 • dezynfekcję rąk po wejściu do budynku,
 • zasłanianie ust i nosa.

KROK 1
Skompletuj wymagane dokumenty:
(celem umieszczenia reklamy w pasie drogowym drogi powiatowej):

 1. Wniosek o zaopiniowanie lokalizacji reklamy w pasie drogowym, format pliku: DOC, rozmiar: 33 KB
 2. Mapę orientacyjną z zaznaczoną lokalizacją reklamy.
 3. Mapę zasadniczą z zaznaczoną lokalizacją tablicy reklamowej.
 4. Pełnomocnictwo wydane zgodnie z art. 33 Kpa (jeżeli w imieniu inwestora występuje pełnomocnik) wraz z oryginałem dowodu dokonania opłaty skarbowej w kwocie 17,00zł w kasie UM Pszczyna, ul. Rynek 2 lub przelewem na rachunek bankowy UM w Pszczynie:ING Bank Śląski 50 1050 1070 1000 0001 0136 6540, zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.
 5. Wzór graficzny reklamy (z zachowaniem treści i kolorystyki).
 6. Opis reklamy zawierający sposób jej posadowienia wraz z projektem konstrukcji jej zamocowania.
 7. Szczegółowy opis lokalizacji tablicy reklamowej (np. chodnik, pobocze, w rejonie posesji nr_, itp.).
 8. Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego/Ewidencji Działalności Gospodarczej (jeżeli wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą).
 9. W zależności od charakteru inwestycji Zarząd drogi może zażądać dodatkowych dokumentów.

(celem umieszczenia reklamy poza pasem drogowym drogi powiatowej):

 1. Wniosek o zaopiniowanie lokalizacji reklamy poza granicami pasa drogowego, format pliku: DOCX, rozmiar: 16.51 KB
 2. Mapę orientacyjną z zaznaczoną lokalizacją reklamy.
 3. Mapę zasadniczą z zaznaczoną lokalizacją tablicy reklamowej.
 4. Akt dysponowania gruntem potwierdzający prawo władania nieruchomością (dopuszcza się wypis z rejestru gruntów).
 5. Pełnomocnictwo wydane zgodnie z art. 33 Kpa (jeżeli w imieniu inwestora występuje pełnomocnik) wraz z oryginałem dowodu dokonania opłaty skarbowej w kwocie 17,00zł w kasie UM Pszczyna, ul. Rynek 2 lub przelewem na rachunek bankowy UM w Pszczynie: ING Bank Śląski 50 1050 1070 1000 0001 0136 6540, zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.
 6. Wzór graficzny reklamy (z zachowaniem treści i kolorystyki).
 7. Opis reklamy zawierający sposób jej posadowienia, wymiary.
 8. Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego/Ewidencji Działalności Gospodarczej (jeżeli wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą).
 9. W zależności od charakteru inwestycji Zarząd drogi może zażądać dodatkowych dokumentów.

KROK 2
Złóż wymagane dokumenty w Powiatowym Zarządzie Dróg ul. Sygietyńskiego 20, 43-200 Pszczyna. W zależności od charakteru inwestycji możesz zostać poproszony o dostarczenie dodatkowych dokumentów.

OPŁATY:

 • opłata za pełnomocnictwo (tylko w przypadku dołączenia pełnomocnictwa) wynosi 17,00zł.

Opłatę należy uiszczać na konto: Urząd Miasta Pszczyna ING Bank Śląski 50 1050 1070 1000 0001 0136 6540

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Na załatwienie twojego wniosku mamy do 30 dni od daty jego złożenia.
 • W przypadku braku któregoś z dokumentów zostaniesz wezwany do uzupełnienia dokumentacji, co może wydłużyć proces wydania uzgodnienia.

Aby umieścić reklamę w pasie drogowym po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie o zgodności lokalizacji reklamy, musisz wykonać następujące kroki:

KROK 1
Zgłoś się do Wydziału Architektury i Budownictwa przy ul. Wojciecha Korfantego 6, 43-200 Pszczyna w celu uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia robót budowlanych związanych z instalacją tablicy reklamowej.

KROK 2
Po uzyskaniu pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych skompletuj wymagane dokumenty, aby otrzymać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, format pliku: DOC, rozmiar: 34.5 KB
 2. Szczegółowy plan sytuacyjny a skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy - z podaniem jej wymiarów.
 3. Mapa orientacyjna z zaznaczonym obszarem objętym inwestycją.
 4. Kserokopię pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych w wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pszczynie lub powołanie się na przepisy zwalniające z tego obowiązku.
 5. Kserokopię postanowienia/decyzji wydanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie.
 6. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robót budowlanych lub informacja o sposobie zabezpieczenia robót - jeśli nie jest wymagany projekt zmiany organizacji ruchu.
 7. Pełnomocnictwo wydane zgodnie z art. 33 Kpa (jeżeli w imieniu inwestora występuje pełnomocnik) wraz z oryginałem dowodu dokonania opłaty skarbowej w kwocie 17,00zł w kasie UM Pszczyna, ul. Rynek 2 lub przelewem na rachunek bankowy UM w Pszczynie: ING Bank Śląski 50 1050 1070 1000 0001 0136 6540, zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.
 8. Wypełniony Harmonogram robót - wzór B, format pliku: DOC, rozmiar: 26.5 KB
 9. Wypełniony załącznik do wniosku:
 10. Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego/Ewidencji Działalności Gospodarczej (jeżeli wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą).

KROK 3
Złóż wymagane dokumenty w Powiatowym Zarządzie Dróg przy ul. Sygietyńskiego 20, 43-200 Pszczyna.
W zależności od charakteru inwestycji możesz zostać poproszony o dostarczenie dodatkowych dokumentów.

OPŁATY:

 • opłata za umieszczenie tablicy reklamowej w pasie drogowym drogi powiatowej o powierzchni 1 m2 w przypadku reklamy jednostronnej wynosi 4 zł/dzień, w przypadku reklamy dwustronnej - 8 zł/dzień.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Na załatwienie twojego wniosku mamy do 30 dni od daty jego złożenia
W przypadku braku któregoś z dokumentów zostaniesz wezwany do uzupełnienia dokumentacji, co może wydłużyć proces wydania uzgodnienia.

Kontakt: tel. 32/212 80 68 wew. 103

Pliki do pobrania

powrót