Zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu indywidualnego i publicznego położonego przy drodze powiatowej

Powiatowy Zarząd Dróg

Załatwianie spraw w Powiatowym Zarządzie Dróg w Pszczynie podczas pandemii koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, w trosce o zdrowie Klientów oraz pracowników urzędu, a także w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19 wywołanej koronawirusem, prosimy o ograniczenie do minimum wizyt w budynku Powiatowego Zarządzie Dróg w Pszczynie.

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość składania wniosków i zadawania pytań urzędnikom bez wchodzenia do urzędu Powiatowego Zarząd Dróg Pszczynie, dzwoniąc pod numer telefonu: 32 212 80 68.

Wnioski można składać:

 • elektronicznie na adres e-mailowy: sekretariat@pzdpszczyna.pl
 • w wersji papierowej pocztą lub przy drzwiach wejściowych do budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie w wystawionej skrzynce na wnioski, ewentualnie przy drzwiach wejściowych do sekretariatu.

W przypadku wejścia do urzędu prosimy Klientów o:

 • dezynfekcję rąk po wejściu do budynku,
 • zasłanianie ust i nosa.

Zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu indywidualnego i publicznego

Zjazd publiczny jest to zjazd do co najmniej jednego obiektu, w którym jest prowadzona działalność gospodarcza, a w szczególności do stacji paliw, obiektu gastronomicznego, hotelowego, przemysłowego, handlowego lub magazynowego.

Zjazd indywidualny jest to zjazd do jednego lub kilku obiektów użytkowanych indywidualnie.

KROK 1
Skompletuj wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację, przebudowę, remont zjazdu, format pliku: DOC, rozmiar: 34 KB
 2. Mapa orientacyjna z zaznaczonym obszarem objętym inwestycją.
 3. Mapa zasadnicza w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczona lokalizacją wnioskowanego zjazdu oraz z zaznaczonymi kolorem zielonym granicami własności potwierdzonymi przez uprawnionego geodetę - 2 egz.
 4. Akt dysponowania gruntem potwierdzający prawo do władania nieruchomością (dopuszcza się wypis z rejestru gruntów).
 5. Pełnomocnictwo wydane zgodnie z art. 33 Kpa (jeżeli w imieniu inwestora występuje pełnomocnik) wraz z oryginałem dowodu dokonania opłaty skarbowej w kwocie 17,00zł w kasie UM Pszczyna, ul. Rynek 2 lub przelewem na rachunek bankowy: UM w Pszczynie: ING Bank Śląski 50 1050 1070 1000 0001 0136 6540, zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.
 6. Dowód dokonania opłaty skarbowej w kwocie 82,00 zł w kasie UM Pszczyna, ul. Rynek 2 lub przelewem na rachunek bankowy UM w Pszczynie: ING Bank Śląski 50 1050 1070 1000 0001 0136 6540 zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej. (nie dotyczy inwestycji związanych z budownictwem mieszkaniowym).
 7. Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego/Ewidencji Działalności Gospodarczej (jeżeli wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą).
 8. W zależności od charakteru inwestycji Zarząd drogi może zażądać dodatkowych dokumentów.

KROK 2
Złóż wymagane dokumenty w Powiatowym Zarządzie Dróg ul. Sygietyńskiego 20, 43-200 Pszczyna. W zależności od charakteru inwestycji możesz zostać poproszony o dostarczenie dodatkowych dokumentów.

OPŁATY:

 • opłata za pełnomocnictwo (tylko w przypadku dołączenia pełnomocnictwa) wynosi 17,00 zł;
 • opłata za wydanie decyzji administracyjnej - 82,00 zł (nie dotyczy inwestycji związanych z budownictwem mieszkaniowym).

Opłatę należy uiszczać na konto: Urząd Miasta Pszczyna ING Bank Śląski 50 1050 1070 1000 0001 0136 6540

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 1. Na załatwienie twojego wniosku mamy do 30 dni od daty jego złożenia.
 2. W przypadku braku któregoś z dokumentów zostaniesz wezwany do uzupełnienia dokumentacji, co może wydłużyć proces wydania uzgodnienia.
 3. Organ zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu wydania uzgodnienia na lokalizację/ przebudowę zjazdu w przypadku konieczności wyrażenia stanowiska przez inny organ, konieczności negocjacji z inwestorem lub konieczności zmiany projektu zagospodarowania terenu w zakresie obsługi komunikacyjnej.

Budowa lub przebudowę zjazdu indywidualnego i publicznego

KROK 1
Po uzyskaniu zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu indywidualnego złóż odręcznie napisany wniosek o opinię dokumentacji projektowej zjazdu wraz z dokumentacją projektową zjazdu do Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie ul. Sygietyńskiego 20, 43-200 Pszczyna.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Na załatwienie twojego wniosku mamy do 30 dni od daty jego złożenia.

KROK 2
Skompletuj wymagane dokumenty, aby otrzymać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, format pliku: DOC, rozmiar: 34.5 KB
 2. Szczegółowy plan sytuacyjny a skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy - z podaniem jej wymiarów.
 3. Mapa orientacyjna z zaznaczonym obszarem objętym inwestycją.
 4. Kserokopię decyzji wydanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie.
 5. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robót budowlanych lub informacja o sposobie zabezpieczenia robót - jeśli nie jest wymagany projekt zmiany organizacji ruchu.
 6. Pełnomocnictwo wydane zgodnie z art. 33 Kpa (jeżeli w imieniu inwestora występuje pełnomocnik) wraz z oryginałem dowodu dokonania opłaty skarbowej w kwocie 17,00zł w kasie UM Pszczyna, ul. Rynek 2 lub przelewem na rachunek bankowy UM w Pszczynie: ING Bank Śląski 50 1050 1070 1000 0001 0136 6540, zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.
 7. Wypełniony Harmonogram robót - wzór B, format pliku: DOC, rozmiar: 26.5 KB
 8. Wypełniony załącznik do wniosku:
 9. Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego/Ewidencji Działalności Gospodarczej (jeżeli wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą).

KROK 3
Złóż wymagane dokumenty w Powiatowym Zarządzie Dróg ul. Sygietyńskiego 20, 43-200 Pszczyna. W zależności od charakteru inwestycji możesz zostać poproszony o dostarczenie dodatkowych dokumentów.

OPŁATY:

 • opłata za pełnomocnictwo (tylko w przypadku dołączenia pełnomocnictwa) wynosi 17,00zł. Opłatę należy uiszczać na konto: Urząd Miasta Pszczyna ING Bank Śląski 50 1050 1070 1000 0001 0136 6540;
 • opłaty za zajęcie pasa drogowego zgodnie z  Uchwałą Rady Powiatu Pszczyńskiego nr VII/60/15 z dnia 27.05.2015 r.

Wielkość opłat zostanie wyliczona w zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Na załatwienie twojego wniosku mamy do 30 dni od daty jego złożenia.
 • W przypadku braku któregoś z dokumentów zostaniesz wezwany do uzupełnienia dokumentacji, co może wydłużyć proces wydania uzgodnienia.

INFORMACJE DODATKOWE:

 • Decyzja na lokalizację zjazdu wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jej wydania zjazd nie został wybudowany.
 • Ze względu na wymogi wynikające z warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę albo wydać zezwolenie na lokalizację zjazdu na czas określony.
 • Utrzymywanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.
 • Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
 • W przypadku budowy lub przebudowy drogi budowa lub przebudowa zjazdów dotychczas istniejących należy do zarządcy drogi.

Kontakt: tel. 32/212 80 68 wew. 103

Pliki do pobrania

powrót