Powiat pszczyński - podstrona

Stan jakości powietrza w powiecie pszczyńskim

Dach domu, z komina leci dym.

Każdy rodzaj działalności ludzkiej, a w szczególności produkcja energii i ciepła, transport drogowy oraz rolnictwo, powoduje emisję zanieczyszczeń do powietrza. Zanieczyszczenia powietrza w sposób istotny wpływają na zdrowie ludzi, powodując wiele chorób układu oddechowego i krwionośnego. Największy wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzi obserwuje się w rejonach zurbanizowanych. Najbardziej narażone są grupy wrażliwe, tj.: dzieci, osoby starsze oraz ludzie z chorobami dróg oddechowych. Zanieczyszczone powietrze ma również negatywny wpływ na kondycję ekosystemów, procesy gospodarcze oraz niszczenie materiałów (np. korozję metali).

Czynnikiem wpływającym na stan jakości powietrza są również niekorzystne warunki meteorologiczne (stany bezwietrzne, niska temperatura, mgła). Ma to znaczenie szczególnie w przypadku niskich źródeł emisji, np. palenisk domowych, lokalnych kotłowni i komunikacji samochodowej. Należy zwrócić także uwagę, że istotny wpływ na poziom zanieczyszczenia powietrza mają również warunki topograficzne, tj. usytuowanie źródeł emisji np. w dolinach górskich lub nieckach rzek, utrudniające rozpraszanie zanieczyszczeń, oraz koncentracja przemysłu w aglomeracjach lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

Jakość powietrza jest uwarunkowana zawartością zanieczyszczeń, tj. określonych substancji (gazowych lub stałych), które występują w powietrzu w ilościach większych niż nakazują normy zawarte w obowiązujących przepisach. Najczęściej występujące zanieczyszczenia powietrza w Polsce to: związki siarki i azotu, dwutlenek węgla oraz drobne pyły.

Podstawowym przepisem prawnym regulującym kwestie jakości powietrza w Polsce jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. Corocznie w Polsce dokonywana jest ocena jakości powietrza pod kątem jego zanieczyszczenia 12 substancjami: dwutlenkiem siarki, dwutlenkiem azotu, tlenkiem węgla, benzenem i ozonem, pyłem zawieszonym PM10 i PM2,5 oraz zanieczyszczeniami oznaczanymi w pyle PM10: ołowiem, arsenem, kadmem, niklem i benzo(a)pirenem. Ocena ta jest dokonywana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz.U. 2012, poz. 914) w tzw. strefach. Na terenie województwa śląskiego zostało wydzielonych 5 stref, a powiat pszczyński znajduje się w „strefie śląskiej” (kod strefy PL2405).

W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska na terenie powiatu pszczyńskiego jest usytuowana jedna stacja pomiarowa - stacja manualna monitoringu zanieczyszczeń pyłowych zlokalizowana w Pszczynie - ul. Bogedaina.

Wyniki pomiarów prowadzonych w ramach monitoringu jakości powietrza w województwie śląskim prezentowane są na bieżąco na stronie powietrze.katowice.wios.gov.pl/ natomiast system prognoz jakości powietrza dostępny jest na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska otwiera się w nowym oknie

Na terenie powiatu pszczyńskiego zostało zamontowanych szereg czujników jakości powietrza, które umożliwiają śledzenie aktualnego stanu jakości powietrza w poszczególnych miejscowościach powiatu.

Informacje te są przekazywane na bieżąco na następujących stronach internetowych:

Komunikaty o aktualnych ostrzeżeniach znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej powiatu pszczyńskiego otwiera się w nowym oknie

Ponadto w 2019 roku Starostwo Powiatowe w Pszczynie zleciło montaż trzech czujników monitorujących jakość powietrza, tzw. eko-słupków. EkoSłupek AirSensor jest zaawansowanym urządzeniem do pomiaru i sygnalizowania jakości powietrza za pomocą koloru światła na terenach otwartych oraz w miejscach pracy. Został wyposażony w oświetlenie ledowe, które na podstawie wyników bieżących pomiarów stężenia pyłów zawieszonych, jak również innych zanieczyszczeń, przybiera barwę zgodną z Polskim Indeksem Jakości Powietrza, jak przedstawiono w poniżej zamieszczonej tabeli.

Grafika przedstawia tabelę podzieloną na siedem wierszy i trzy kolumny, w których zamieszczony jest indeks jakości powietrza podzielony wg kolorów od zielonego, żółtego, aż po żółty.

Rozwiązanie służy zwiększaniu świadomości społecznej jakości powietrza, a także ostrzega kolorem światła przed szkodliwymi dla zdrowia zanieczyszczeniami na terenach otwartych. Urządzenia te zostały zamontowane przy budynku Starostwa Powiatowego w Pszczynie (przy ulicy 3-go Maja), przy budynku Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji (przy ulicy Zamenhoffa) oraz przy budynku Powiatowego Zespołu Szkół Nr 2 (przy ulicy Szymanowskiego).

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na układ oddechowy - prezentacja autorstwa prof. Tadeusza M. Zielonki, format pliku: PDF, rozmiar: 5.21 MB

Odczyty pomiarów z czujników:

Pszczyna, ul. Zamenhofa 5a (POSiR):

Pszczyna, ul. Szymanowskiego 12 (Powiatowy Zespół Szkół nr 2):

Pszczyna, ul. 3 Maja 10 (Starostwo Powiatowe):

Kobiór, ul. Tuwima 33 (Szkoła Podstawowa):

Kobiór, ul. Centralna 117 (GOS):