Powiat pszczyński - podstrona

Dostępność

Koordynator dostępności

Koordynator dostępności odpowiada między innymi za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Pszczynie oraz monitorowanie zapewnienia przez ten urząd dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ponadto koordynator sporządza plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym. Z koordynatorem można kontaktować się w wyżej wymienionych sprawach.

Katarzyna Granda
e-mail: k.granda@powiat.pszczyna.pl
telefon: 32 449 23 98

Deklaracja dostępności

Do pobrania:

Ogólny plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności, format pliku: DOCX, rozmiar: 28.16 KB
Raport o stanie zapewnienia dostępności Starostwa Powiatowego w Pszczynie, format pliku: PDF, rozmiar: 68.46 KB

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym

Klient w zakresie dostępności urzędu może:

 • poinformować o braku dostępności - taka forma zgłoszenia ma wyłącznie charakter informacyjny
 • złożyć wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno- komunikacyjnej - może go złożyć osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy po wykazaniu interesu faktycznego, a więc wskazaniu realnej potrzeby skorzystania z usług urzędu
 • wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej - z żądaniem może wystąpić każdy
 • złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności

Wniosek o zapewnienie dostępności w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym powinien zawierać:

 • dane kontaktowe wnioskodawcy;
 • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;
 • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
 • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy

Zobacz: Wzór wniosku o zapewnienie dostępności, format pliku: DOCX, rozmiar: 24.3 KB

Termin realizacji
Bez zbędnej zwłoki - nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.
Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności, nie jest możliwe w terminie 14 dni od dnia złożenia, to urząd niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

W uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami przypadkach braku możliwości zapewnienia dostępności w zakresie określonym we wniosku urząd proponuje rozwiązanie alternatywne.

Złożenie wniosku

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno - komunikacyjnej można:

 • wypełnić i wysłać na adres:
  Starostwo Powiatowe w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna
 • przynieść wniosek do Punktu Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym w Pszczynie
 • wysłać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej koordynatora ds. dostępności: k.granda@powiat.pszczyna.pl lub na adres poczty elektronicznej Powiatu Pszczyńskiego powiat@powiat.pszczyna.pl


Tryb odwoławczy

Gdy Powiat Pszczyński nie zapewnił wnioskodawcy dostępności:

 • w sposób i w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (podstawowe załatwienie sprawy) albo
 • w sposób i w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku (w terminie wydłużonym) albo
 • z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności,

klient ma prawo do złożenia skargi na brak dostępności do Prezesa Zarządu PFRON.
Termin na wniesienie skargi to 30 dni - w pierwszym i w drugim przypadku liczony od upłynięcia terminów, natomiast w trzecim przypadku termin ten liczony jest od dnia otrzymania zawiadomienia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej

Żądanie powinno zawierać:

 • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
 • wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo,
 • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;
 • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Zobacz: Wzór wniosku - Żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej, format pliku: DOCX, rozmiar: 23.42 KB

Termin realizacji
Bez zbędnej zwłoki - nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym w żądaniu o zapewnienie dostępności cyfrowej, nie jest możliwe w terminie 7 dni od dnia jego złożenia, to podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem o zapewnienie dostępności.

W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności urząd musi zaproponować rozwiązanie alternatywne oraz dołączyć uzasadnienie.

Złożenie żądania

Wniosek z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej można:

 • wypełnić i wysłać na adres: Starostwo Powiatowe w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna
 • przynieść do Punktu Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym w Pszczynie
 • wysłać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej osoby wskazanej w deklaracji dostępności k.granda@powiat.pszczyna.pl lub na adres poczty elektronicznej Powiatu Pszczyńskiego powiat@powiat.pszczyna.pl


Tryb odwoławczy

Gdy Powiat Pszczyński nie zapewnił dostępności cyfrowej:

 • w sposób i w terminie 7 dni od dnia złożenia żądania(podstawowe załatwienie sprawy) albo
 • w sposób i w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia żądania (w terminie wydłużonym) albo
 • [z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu./li]

klient ma prawo do złożenia skargi na brak dostępności.
Termin na wniesienie skargi to 30 dni - w pierwszym i w drugim przypadku liczony od upłynięcia terminów, natomiast w trzecim przypadku termin ten liczony jest od dnia otrzymania zawiadomienia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Do pobrania:
Wzór wniosku o zapewnienie dostępności, format pliku: DOCX, rozmiar: 24.3 KB
Wzór wniosku - Żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej, format pliku: DOCX, rozmiar: 23.42 KB