Powiat - Inne - Obrót nieruchomościami - Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem

7 stycznia 2020

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., nr 2204 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Pszczyńskiego, gospodarujący powiatowym zasobem nieruchomości, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Pszczyna.

1. Przedmiotem darowizny jest nieruchomość gruntowa częściowo utwardzona, na której znajduje się budynek pełniący funkcję toalet (wybudowany ze środków Gminy Pszczyna), położona przy ul. Bogedaina, w obrębie ewidencyjnym Pszczyna (km. 7), gmina Pszczyna, powiat pszczyński, województwo śląskie, ozn. geodezyjnie jako działka nr 2305/36 o pow. 3026 m².

2. Nieruchomość powyższa stanowi własność Powiatu Pszczyńskiego, zapisana jest w księdze wieczystej nr KA1P/00039800/7 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie.

3. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych miasta Pszczyna - Etap II, ww. działka położona jest na terenie zabudowy usługowej (symbol L.2U).

4. Zgodnie z Uchwałą nr X/105/19 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r., darowizna zostanie dokonana w trybie art. 13 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, na cel jakim jest realizacja zadań własnych Gminy określonych w art. 7 ust 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., nr 506 z późn. zm.), tj. z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

5. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia ww. nieruchomości stosownie do art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., nr 2204 z późn. zm.) mogą składać w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Pszczynie wnioski o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego