Powiat - Inne - Obrót nieruchomościami - Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem

13 grudnia 2019

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Pszczyńskiego, gospodarujący powiatowym zasobem nieruchomości, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości (ewidencji gruntów i budynków):

Nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Pszczyńskiego, dla której księgę wieczystą nr KA1P/00039800/7 prowadzi Sąd Rejonowy w Pszczynie, położona w obrębie ewidencyjnym Pszczyna, gmina Pszczyna, powiat pszczyński, województwo śląskie, działka ewidencyjna nr 2305/36 o pow. 0.3026 ha,

2. Opis oraz przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: w planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem L.2U - terenu usług, w operacie ewidencji gruntów i budynków nieruchomość oznaczona symbolem Bi - inne tereny zabudowane.
Do dzierżawy przeznaczone 12 m2 pod stanowisko pomiarowe jakości powietrza.

3. Termin zagospodarowania nieruchomości: od dnia 1 stycznia 2020 r.

4. Wysokość opłat netto z tytułu dzierżawy: 100,00 zł/12 m2 gruntu /mies.

5. Terminy wnoszenia opłat: do 30 dnia każdego miesiąca trwania dzierżawy.

6. Informacja o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę: nieruchomość przeznaczona jest do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego