Powiat - Inne - Obrót nieruchomościami - Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem

3 grudnia 2019

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia ustawy o z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204), Starosta Pszczyński, wykonująca zadania z zakresu administracji rządowej jako organ reprezentujący Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości (ewidencji gruntów i budynków):
Nieruchomość Stanowiąca własność Skarbu Państwa, dla której księgę wieczystą nr KA1P/00023488/8 prowadzi Sąd Rejonowy w Pszczynie, położona w obrębie ewidencyjnym Wisła Wielka, gmina Pszczyna, powiat pszczyński, województwo śląskie, działka ewidencyjna nr 441/21 o pow. 0.0782 ha,

2. Opis oraz przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: teren nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego, w operacie ewidencji gruntów i budynków nieruchomość oznaczona symbolem Bi - inne tereny zabudowane z możliwością prowadzenia działalności gospodarczej lub świadczenia usług publicznych
Działka zabudowana jest budynkiem użytkowym nieprzeznaczonym do dzierżawy.

3. Termin zagospodarowania nieruchomości: od dnia 1 stycznia 2020 r.

4. Wysokość opłat netto z tytułu dzierżawy: 1,00 zł/m2 gruntu /mies.

5. Terminy wnoszenia opłat: do 30 dnia każdego miesiąca trwania dzierżawy.

6. Informacja o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę: nieruchomość przeznaczona jest do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego