Powiat - Inne - Obrót nieruchomościami - Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem

28 sierpnia 2019

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.) Starosta Pszczyński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

1. Przedmiotem sprzedaży są lokale niemieszkalne znajdujące się w budynku położonym przy ul. Piaskowej 35, w obrębie ewidencyjnym Suszec (km. 5), gmina Suszec, powiat pszczyński, województwo śląskie, wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu, na którym ten budynek jest posadowiony, ozn. geodezyjnie jako działka nr 3533/209 o pow. 1559 m².
a) Lokal nr 1 (parter) o pow. użytkowej 399,98 m² wraz z powierzchnią przynależna 84,58 m² oraz udziałem 48456/142934 w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu.
b) Lokal nr 2 (I piętro) o pow. użytkowej 390,62 m² wraz z powierzchnią przynależna 95,00 m² oraz udziałem 48562/142934 w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu.
c) Lokal nr 3 (II piętro) o pow. użytkowej 378,71 m² wraz z powierzchnią przynależna 80,45 m² oraz udziałem 45916/142934 w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu.
2. Nieruchomość powyższa stanowi własność Skarbu Państwa, zapisana jest w księdze wieczystej nr KA1P/00041012/3 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie.
3. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w sołectwach Rudziczka i Suszec na północ od toru kolejowego PKP do granic z miastem Żory i Orzesze oraz ulic: Piaskowej, Dolnej i Królówka, uchwalonego przez Radę Gminy Suszec uchwałą nr IX/42/61/2007 z dnia 28.06.2007r. nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem B10P - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.
4. Cena nieruchomości:
a) 365 000,00 zł,
b) 327 000,00 zł,
c) 287 000,00 zł.
5. Zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Śląskiego nr 311/19 z dnia 24 lipca 2019 r. zbycie nieruchomości nastąpi w trybie art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami na rzecz osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości w wyniku rozstrzygnięcia przetargu ustnego nieograniczonego.
6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia ww. nieruchomości stosownie do art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.) mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3-go Maja 10.