Powiat - Inne - Obrót nieruchomościami - Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem

29 lipca 2019

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.) Starosta Pszczyński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

1. Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana nieruchomość, położona w obrębie ewidencyjnym Kryry (km. 1), gmina Suszec, powiat pszczyński, województwo śląskie, ozn. geodezyjnie jako działka nr 2218/311 o pow. 838 m². Nieruchomość położona jest przy ul. Nierad, stanowi grunt niezabudowany, porośnięty trawą.

2. Nieruchomość powyższa stanowi własność Skarbu Państwa, zapisana jest w księdze wieczystej nr KA1P/00079062/3 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie.

3. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar sołectwa Kryry w gminie Suszec zatw. uchwałą Rady Gminy Suszec nr XLVI/47/369/2014 z dnia 26.06.2014r., nieruchomość oznaczona nr działki 2218/311 znajduje się na terenach oznaczonych symbolem B24ZŁ - tereny łąk i zieleni łęgowej.

4. Cena nieruchomości: 6 300,00 zł,

5. Zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Śląskiego nr 298/19 z dnia 17 lipca 2019 r. zbycie nieruchomości nastąpi w trybie art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami na rzecz osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości w wyniku rozstrzygnięcia przetargu ustnego nieograniczonego.

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia ww. nieruchomości stosownie do art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.) mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10.