Powiat - Inne - Obrót nieruchomościami - Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem

10 lipca 2019

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Pszczyńskiego, gospodarujący powiatowym zasobem nieruchomości, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości (ewidencji gruntów i budynków): część nieruchomości należącej do powiatowego zasobu nieruchomości, dla której księgę wieczystą nr KA1P/00041543/4 prowadzi Sąd Rejonowy w Pszczynie, położonej w obrębie ewidencyjnym Wola, gmina Miedźna, powiat pszczyński, województwo śląskie, obejmująca działkę ewidencyjną nr 1948/37 o powierzchni 0,0600 ha, a także udział wynoszący 4219/10000 w gruncie działki ewidencyjnej nr 1949/37 o powierzchni 0,6549 ha i w częściach wspólnych o powierzchni 300,02 m2 budynku o powierzchni 4696,90 m2 zabudowanego na tej działce oraz lokal niemieszkalny nr 1 o powierzchni 1854,98 m2 w budynku (kondygnacje 1, 2, 3 i 8).

Powierzchnia gruntu nieruchomości: 0,3363 ha.

Opis oraz przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość zabudowana, przeznaczona na udostępnianie lokali użytkowych, zagospodarowana w sposób umożliwiający ich wynajmowanie i użyczanie.

Termin zagospodarowania nieruchomości: czas nieoznaczony od dnia 1 sierpnia 2019 r.

Informacje o przeznaczeniu do oddania w użyczenie: nieruchomość przeznaczona jest do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym spółce kapitałowej z udziałem Powiatu Pszczyńskiego.