Powiat - Inne - Obrót nieruchomościami - Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem

10 lipca 2019

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia ustawy o z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204), Starosta Pszczyński, wykonująca zadania z zakresu administracji rządowej jako organ reprezentujący Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości (ewidencji gruntów i budynków):
Udział Skarbu Państwa we współwłasności nieruchomości w wysokości 792/10 000 działki ewidencyjnej nr 995/25 o pow. 0.2379 ha, dla której księgę wieczystą nr KA1P/00039595/6 prowadzi Sąd Rejonowy w Pszczynie, położonej w obrębie ewidencyjnym Stara Wieś, gmina Pszczyna, powiat pszczyński, województwo śląskie,

2. Opis oraz przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość w części zabudowana budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi z ciągami komunikacyjnymi, z pasem zieleni.

3. Termin zagospodarowania nieruchomości: od dnia 1 sierpnia 2019 r.

4. Wysokość opłat netto z tytułu dzierżawy: 5,00 zł/m2 gruntu /rok

5. Terminy wnoszenia opłat: do 31 sierpnia każdego roku trwania dzierżawy.

6. Informacja o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę: nieruchomość przeznaczona jest do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat.