Powiat - Inne - Obrót nieruchomościami - Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem

29 czerwca 2018

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.) Starosta Pszczyński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców.

1. Przedmiotem sprzedaży są lokale mieszkalne znajdujące się w budynku położonym przy ul. Zdrojowej 62, w obrębie ewidencyjnym Łąka (km. 3), gmina Pszczyna, powiat pszczyński, województwo śląskie, wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu, na którym ten budynek jest posadowiony, ozn. geodezyjnie jako działka nr 2126/1 o pow. 2473m².

a) Lokal mieszkalny nr 1 o pow. użytkowej 51,71 m² wraz z powierzchnią przynależna 3,77 m² oraz udziałem 5548/22492 w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu.

b) Lokal mieszkalny nr 2 o pow. użytkowej 53,17 m² wraz z powierzchnią przynależna 2,54 m² oraz udziałem 5571/22492 w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu.

c) Lokal mieszkalny nr 3 o pow. użytkowej 65,77 m² wraz z powierzchnią przynależna 5,02 m² oraz udziałem 7079/22492 w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu.

d) Lokal mieszkalny nr 4 o pow. użytkowej 39,53 m² wraz z powierzchnią przynależna 3,41 m² oraz udziałem 4294/22492 w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu.

2. Nieruchomość powyższa stanowi własność Skarbu Państwa, zapisana jest w księdze wieczystej nr KA1P/00080785/7 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie.

3. Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczyna uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Pszczynie Nr XXXVI/340/12 z dnia 29.11.2012r. przedmiotowa działka znajduje się na terenie koncentracji usług publicznych (miejskich, gminnych) zdrowia, kultury, oświaty, kultu religijnego, innych.

4. Cena nieruchomości:
a) Lokal nr 1 - 124 850,00 zł;
b) Lokal nr 2 - 115 773,00 zł;
c) Lokal nr 3 - 158 573,00 zł;
d) Lokal nr 4 - 88 622,00 zł.

5. Zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Śląskiego nr 183/18 z dnia 14 czerwca 2018r. zbycie lokalu mieszkalnego nr 1 nastąpi w trybie art. 37 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Zbycie lokali mieszkalnych nr 2, 3, 4 nastąpi w trybie art. 10 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa (Dz.U. z 2016 poz. 52).

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia ww. nieruchomości stosownie do art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.) mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3-go Maja 10.