Wiadomości

27 lipca 2020

Protokół z konsultacji - V Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Polska jest piękna”

6 lipca 2020 r. do Starostwa Powiatowego w Pszczynie wpłynęła oferta „Przeciw Nicości” - Stowarzyszenia Fotograficznego im. Mieczysława Wielomskiego na realizację zadania publicznego powiatu pn. V Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Polska jest piękna” w trybie poza konkursowym tzw. małe granty.

Zgodnie z dostarczonym wnioskiem zadanie będzie polegało na zorganizowaniu konkursu fotograficznego. Wnioskowana kwota dotacji to 1000 zł, z przeznaczeniem na druk wystawy, druk albumów pokonkursowych oraz nagranie katalogów w formie elektronicznej. Całkowita wartość zadania to 1000,00 zł.

Zadanie spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1057), tzn. zadanie ma charakter lokalny, wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł oraz okres realizacji zadania jest krótszy niż 90 dni. Na posiedzeniu w dniu 15 lipca 2020 r. Zarząd Powiatu Pszczyńskiego uznał celowość realizacji zadania, dlatego złożona oferta w dniu 15 lipca 2020 r. została poddana konsultacjom społecznym poprzez zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu, na stronie internetowej powiatu oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego. Każdy, w terminie 7 dni od dnia jej upublicznienia mógł zgłosić uwagi dotyczące oferty. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi do upublicznionej oferty.

W związku z powyższym, zasadne jest podpisanie umowy z „Przeciw Nicości” - Stowarzyszeniem Fotograficznym im. Mieczysława Wielomskiego na realizację zadania publicznego powiatu pn. V Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Polska jest piękna”.

Wprowadził Wydział Promocji