Wiadomości

29 czerwca 2020

VI i V nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów

Stowarzyszenie „Region Beskidy” zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie mikroprojektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020.

Nabór jest uruchomiony dla:

- 1 osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”, cel szczegółowy „Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców” (dostępna w VI naborze alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 1 100 000,00* EUR),
- 3 osi priorytetowej programu „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie” ,
cel szczegółowy „Poprawa jakości transgranicznej edukacji specjalistycznej i zawodowej” (dostępna w V naborze alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 300 000,00* EUR).

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację mikroprojektów indywidualnych o charakterze transgranicznym, składanych przez uprawnione podmioty prowadzące działalność o charakterze niedochodowym.

* W programie występuje zasada tzw. alokacji 20% - kosztów poniesionych poza obszarem wsparcia z kwoty przeznaczonej na Fundusz Mikroprojektów w danym Projekcie Parasolowym. W sytuacji przekroczenia dostępnej kwoty w poszczególnych Projektach Parasolowych dofinansowanie może zostać ograniczone lub nie zostać przyznane.

Termin zakończenia realizacji poszczególnego mikroprojektu może zostać zaplanowany najpóźniej do:
a.) dla 1 osi priorytetowej programu - 31.10.2021 r.
b.) dla 3 osi priorytetowej programu -31.03.2022 r.

Minimalna i maksymalna wartość dofinansowania mikroprojektu

Mikroprojekt indywidualny - wartość dofinansowania EFRR: min. 2 000,00 EUR max. 50 000,00 EUR maksymalna całkowita wartość budżetu: 70 000,00 EUR.

Maksymalna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowanych mikroprojektu.

Czas trwania naboru: od 26.06.2020 do 07.08.2020 do godziny 15.00

Termin, miejsce i forma składania wniosków:

Wnioski o dofinansowanie należy składać za pomocą Generatora wniosków i rozliczeń oraz w wersji papierowej najpóźniej do dnia 07 sierpnia 2020 roku do godziny 15:00.

Wiążące są data i godzina wpływu dokumentów w wersji papierowej do biura Stowarzyszenia.


Szczegółowe informacje zawarte są „Podręczniku mikrobeneficjenta” oraz Instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie mikroprojektu dostępnych na stronie www.euroregion-beskidy.pl oraz w biurze Stowarzyszenia.

Istnieje możliwość indywidualnych konsultacji - wszelkich informacji udziela:

Stowarzyszenie „Region Beskidy” w Bielsku-Białej przy ul. Widok 18/1-3
tel. 33 488 89 24-25, e-mail: biuro@euroregion-beskidy.pl

INFOLINIA dla I osi priorytetowej Programu INTERREG V-A PL-SK 2014-2020: tel. +48 503 109 544

(źródło: Stowarzyszenie "Region Beskidy")

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego