Wiadomości

13 września 2019

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/62/19 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 27 marca 2019 r. o zmianie uchwały Nr IV/35/19 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pszczyńskiego na rok 2019.

Na podstawie Uchwały NR II/12/10 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji starosta pszczyński zarządza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pszczyńskiego na rok 2019 r.

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji ustala się na okres od 16 do 24 września 2019 r.

Do pobrania:

Zarządzenie starosty o konsultacjach - pdf
Zarządzenie starosty o konsultacjach - Word
Formularz zgłaszania uwag
Projekt uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego (pdf)
Projekt uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego (Word)