Wiadomości

7 sierpnia 2019

Konsultacje społeczne - regulamin wynagradzania nauczycieli

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie zmiany uchwały XXXIX/309/18 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pszczyński

Na podstawie Uchwały Nr II/12/10 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ogłasza się przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie zmiany uchwały XXXIX/309/18 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pszczyński.

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji ustala się na okres od 12 sierpnia 2019 r. do 23 sierpnia 2019 r.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały RPP z dnia 28.03.2018 w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nayczycieli - doc
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały RPP z dnia 28.03.2018 w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nayczycieli - pdf
ZARZĄDZENIE NR 29/2019 STAROSTY PSZCZYŃSKIEGO z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego - doc
ZARZĄDZENIE NR 29/2019 STAROSTY PSZCZYŃSKIEGO z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego - pdf
FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG DO PROJEKTU UCHWAŁY - doc
FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG DO PROJEKTU UCHWAŁY - pdf