Wiadomości

5 czerwca 2019

Nabory wniosków o dofinansowanie mikroprojektów

Stowarzyszenie „Region Beskidy” zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie mikroprojektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020.

V Nabór jest uruchomiony dla:
- 1 osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza” (dostępna w V naborze alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 1 700 000,00 * EUR)
IV Nabór jest uruchomiony dla:
- 3 osi priorytetowej programu „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie” (dostępna w IV naborze alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 220 000,00* EUR)
Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację mikroprojektów indywidualnych oraz wspólnych
o charakterze transgranicznym, składanych przez uprawnione podmioty prowadzące działalność
o charakterze niedochodowym.

* W programie występuje zasada tzw. alokacji 20% - kosztów poniesionych poza obszarem wsparcia z kwoty przeznaczonej na Fundusz Mikroprojektów w danym Projekcie Parasolowym. W sytuacji przekroczenia dostępnej kwoty w poszczególnych Projektach Parasolowych dofinansowanie może zostać ograniczone lub nie zostać przyznane.

Termin zakończenia realizacji poszczególnego mikroprojektu może zostać zaplanowany najpóźniej do:
dla 1 osi priorytetowej programu - 31.12.2021 r. oraz dla 3 osi priorytetowej programu -31.12.2020 r.

Minimalna i maksymalna wartość dofinansowania mikroprojektu
Mikroprojekt wspólny - wartość dofinansowania EFRR: minimum 2 000 EUR max. 100 000 EUR
maksymalna całkowita wartość budżetu: 140 000,00 EUR

Mikroprojekt indywidualny - wartość dofinansowania EFRR: minimum 2 000 EUR max. 50 000 EUR maksymalna całkowita wartość budżetu: 70 000,00 EUR

Maksymalna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowanych mikroprojektu.

Czas trwania naboru: od 04.06.2019 do 31.07.2019 godz. 15.00

Termin, miejsce i forma składania wniosków
Wnioski o dofinansowanie należy składać za pomocą Generatora wniosków i rozliczeń oraz w wersji papierowej najpóźniej do dnia 31 lipca 2019 roku - godzina 15:00.Wiążące są data i godzina wpływu dokumentów w wersji papierowej do biura Stowarzyszenia w Bielsku-Białej.

Szczegółowe informacje zawarte są „Podręczniku mikrobeneficjenta” oraz Instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie mikroprojektu dostępnych na stronie www.euroregion-beskidy.pl
oraz w biurze Stowarzyszenia.

Istnieje możliwość indywidualnych konsultacji - wszelkich informacji udziela:
Stowarzyszenie „Region Beskidy” w Bielsku-Białej przy ul. Widok 18/1-3
tel. 33 488 89 24, 33 488 89 25, e-mail: biuro@euroregion-beskidy.pl

(źródło: Stowarzyszenie "Region Beskidy")

euroregion