Wiadomości

11 marca 2019

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność

Od 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów. Jakie obowiązki wynikają z tego powodu dla mieszkańców?

W ciągu 12 miesięcy od dnia przekształcenia do zainteresowanych wysłane zostaną przez Starostę zaświadczenia potwierdzające przekształcenie.

Zaświadczenia zostaną przekazane do właściwego sądu rejonowego, który dokona z urzędu ujawnienia prawa własności w księdze wieczystej.

Nie będzie już dotychczasowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. Przekształcenie jest odpłatne i odpowiada wysokości opłaty rocznej, która obowiązywałaby w 2019 r. Opłata wnoszona jest przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia.

Przy dokonaniu opłaty jednorazowej (dla użytkowników gruntu Skarbu Państwa)przewidziana jest bonifikata w wysokości 60% - w 2019r. W kolejnych latach wysokość bonifikaty maleje o 10% co roku.


WAŻNE TERMINY dotyczące przekształcenia użytkowania wieczystego

PRZEDSIĘBIORCO PAMIĘTAJ, ŻE:

Przepisy ustawy o przekształceniu stosuje się z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej.
W przypadku gdy nastąpi przekroczenie limitu pomocy de mininmis stosuje się dopłatę do wysokości wartości rynkowej nieruchomości
• masz 3 miesiące - od dnia przekształcenia - na złożenie oświadczenia o okresie płatności opłat przekształceniowych, jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą na przekształconej nieruchomości lub jej części;
• masz 2 miesiące - od dnia doręczenia zaświadczenia - na złożenie wniosku o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia opłaty przekształceniowej w drodze decyzji, jeśli nie zgadzasz się z informacją w tym zakresie zawartą w zaświadczeniu;
Przykładowe WZORY OŚWIADCZEŃ I WNIOSKÓW dostępne na stronie:
www.miir.gov.pl/strony/zadania/gospodarka-nieruchomosciami/przeksztalcenie

OBYWATELU PAMIĘTAJ, ŻE:
• masz czas do dnia 31 marca 2019 r. na złożenie oświadczenia o dalszym prowadzeniu postępowania przekształceniowego na podstawie dotychczasowej ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, jeśli w dniu 1 stycznia 2019 r. byłeś stroną takiego postępowania;
• masz 2 miesiące - od dnia doręczenia zaświadczenia - na złożenie wniosku o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia opłaty przekształceniowej w drodze decyzji, jeśli nie zgadzasz się z informacją w tym zakresie zawartą w zaświadczeniu;
• masz czas do dnia 1 lutego 2020 r. na zgłoszenie zamiaru wniesienia w 2020 r. opłaty jednorazowej, jeśli zaświadczenie otrzymasz po dniu 31 grudnia 2019 r.;
• masz czas do dnia 29 lutego 2020 r. na wniesienie opłaty przekształceniowej należnej za rok 2019 r.
Przykładowe WZORY OŚWIADCZEŃ I WNIOSKÓW dostępne na stronie:
www.miir.gov.pl/strony/zadania/gospodarka-nieruchomosciami/przeksztalcenie

Do pobrania:
Jak załatwić sprawę?
Oświadczenie przedsiębiorcy
Wniosek o wydanie zaświadczenia
Wniosek o wydanie zaświadczenia w związku z potrzebą dokonania czynności prawnej
Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty