Wiadomości

10 stycznia 2019

Konsultacje społeczne

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/244/2005 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 18 maja 2005 roku w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i psychologów zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Pszczyński

Na podstawie Uchwały Nr II/12/10 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ogłasza się przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/244/2005 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 18 maja 2005 roku w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i psychologów zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Pszczyński.

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji ustala się na okres od 14 stycznia 2019 r. do 22 stycznia 2019 r.

Do pobrania:
Formularz zgłaszania uwag
Projekt uchwały - pdf
Projekt uchwały - word
Zarządzenie ws. przeprowadzenia konsultacji - pdf
Zarządzenie ws. przeprowadzenia konsultacji - word