Wiadomości

20 czerwca 2018

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2018 roku na dofinansowanie wkładu własnego NGO do realizowanych zadań publicznych współfinansowanych z funduszy zewnętrznych

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do realizowanych zadań publicznych współfinansowanych z funduszy zewnętrznych

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 10 września 2018 roku do godz. 17:00 (liczy się data wpływu do Starostwa Powiatowego) oferty zgodnej z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

Pełna treść ogłoszenia znajduje się poniżej.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2018 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Wzór oferty doc
Wzór oferty pdf
Informator: Jak wypełnić ofertę?