Powiat - Projekty unijne - Utworzenie systemu oświetlenia przejść dla pieszych

12 kwietnia 2017

Konsultacje społeczne

Starosta Pszczyński na podstawie art. 3d ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. t.j. z 2016r. poz. 814) ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych w zakresie działań inwestycyjnych podejmowanych przez Powiat Pszczyński w ramach projektu planowanego do realizacji w ramach RPO WSL 2014-202 pn. „Utworzenie systemu oświetlenia przejść dla pieszych- zapewnieniem bezpieczeństwa na drogach powiatu pszczyńskiego”.

Powiat Pszczyński w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 4.1.1 Odnawialne źródła energii - ZIT Subregionu Centralnego planuje zrealizować projekt pn.: „Utworzenie systemu oświetlenia przejść dla pieszych- zapewnieniem bezpieczeństwa na drogach powiatu pszczyńskiego”.

Projekt polega na doświetleniu przejść dla pieszych w porze nocnej. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego na drogach powiatowych.

Z dokumentacją dot. utworzenie systemu oświetlenia można zapoznać się w Powiatowym Zarządzie Dróg w Pszczynie ,ul. Sygietyńskiego 20. (nr tel.: 32 212 80 68).

Wszelkie uwagi do projektu można zgłaszać do dnia 20 kwietnia 2017 r. za pomocą formularza:
- osobiście w Powiatowym Zarządzie Dróg w Pszczynie ,ul. Sygietyńskiego 20 lub w Starostwie Powiatowym w Pszczynie ul. 3 Maja 10, w Wydziale Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej pokój nr 8;
- na adres e-mail: pzd.pszczyna@gmail.com lub integracja@powiat.pszczyna.pl ,
- pisemnie na adres Starostwo Powiatowe, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna (liczy się data stempla pocztowego)

Wyniki konsultacji społecznych zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Pszczynie: www.powiat.pszczyna.pl, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.pszczyna.pl w zakładce „Konsultacje społeczne”.

Pliki do pobrania:
- Zarządzenie nr 14/2017 Starosty Pszczyńskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych.
- Formularz konsultacyjny konsultacji społecznych projektu „Utworzenie systemu oświetlenia przejść dla pieszych- zapewnieniem bezpieczeństwa na drogach powiatu pszczyńskiego”.