Powiat - Projekty unijne - Ścieżka pieszo-rowerowa wokół Jeziora Goczałkowickiego

15 kwietnia 2016

Zaproszenie do złożenia oferty

Powiat pszczyński zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pod nazwą „Koncepcja ścieżki pieszo - rowerowej wokół Jeziora Goczałkowickiego”.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
W oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164)

Powiat pszczyński zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pod nazwą „Koncepcja ścieżki pieszo - rowerowej wokół Jeziora Goczałkowickiego”

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Powiat Pszczyński, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji pn. „Koncepcja ścieżki pieszo- rowerowej wokół Jeziora Goczałkowickiego”, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, w szczególności w zakresie prawa budowlanego, planów zagospodarowania przestrzennego, prawa drogowego, przepisów z zakresu ochrony przyrody i środowiska oraz innych przepisów prawa.

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Opracowanie koncepcji winno zawierać:
a) wskazanie najkorzystniejszej lokalizacji przebiegu ścieżki pieszo - rowerowej wokół Jeziora Goczałkowickiego, określenie rodzaju proponowanej infrastruktury dla poszczególnych odcinków wraz z przykładami rozwiązań technicznych (zaleca się wizję w terenie oraz potwierdzenie dokumentacją fotograficzną);
b) opis tras, w tym m.in. szerokość, długość, nachylenie, rodzaj nawierzchni, zasady wytyczania, oznakowania, utrzymania;
c) przeprowadzenie konsultacji planowanego przebiegu tras rowerowych z jednostkami samorządu terytorialnego, których obszary zostały objęte koncepcją oraz zarządcami dróg;
d) analizę własności gruntów, znajdujących się na planowanym przebiegu trasy pieszo - rowerowej. w ramach wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy informacji o stanie gruntów wg podgrup rejestrowych Ewidencji Gruntów i Budynków.
e) wymagania środowiskowe;
f) całkowite szacunkowe określenie wartości inwestycji, z podziałem na poszczególne odcinki i rodzaje inwestycji;
ł) mapę elektroniczną przebiegu tras rowerowych (dostęp przez przeglądarkę www) na podkładzie topograficznym wraz ze wskazaniem rodzaju infrastruktury na poszczególnych odcinkach.

2. Należy przewidzieć połączenia projektowanej ścieżki rowerowej wokół Jeziora Goczałkowickiego z istniejącymi trasami rowerowymi w Gminach:
- Pszczyna (sołectwa: Łąka, Wisła Wielka, Wisła Mała),
- Goczałkowice-Zdrój;
- Strumień,
- Chybie,
- Czechowice - Dziedzice.

3. Główne założenia działania:
a) wytyczenie głównego szlaku pieszo - rowerowego, wokół Zbiornika Goczałkowickiego; utworzona ścieżka powinna zachować ciągłość i przebiegać jak najbliżej linii brzegowej Jeziora Goczałkowickiego;
b) jednolite oznakowanie ścieżki pieszo - rowerowego (tablice informacyjne, oznakowanie miejsc cennych przyrodniczo i kulturalnie);
c) wyznaczenie i przedstawienie wizualizacji miejsc obsługi rowerzystów oraz punktów widokowych na głównym szlaku pieszo - rowerowym;
d) przejezdność dla każdego rodzaju roweru i każdego użytkownika pieszego (minimalizacja pochyleń i długości trasy);
e) uwzględnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa oraz komfortu z ich korzystania.

4. Forma wykonania i przekazania przedmiotu zamówienia
Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu przedmiotową koncepcję:
a) dokumenty winny być w języku polskim;
b) wersja papierowa/ drukowana ostatecznych dokumentów (trzy komplety) winna uwzględniać ich przeznaczenie oraz funkcję, w tym przedstawienie przebiegu ścieżki pieszo - rowerowej na mapie w skali 1:45 000 oraz 1:25 000;
c) wersja elektroniczna (3 komplety) - na elektronicznych nośnikach informacji w plikach formatów: .pdf, .ppt oraz plikach źródłowych możliwych do edycji (doc., docx, rtf);
d) dla ścieżki należy umieścić w pliku atrybuty: id, nazwa, długość, nawierzchnia, krótki opis przebiegu;
e) przebieg ścieżki należy przygotować w układzie współrzędnych 2000,
f) przekazywanie materiałów winno następować sukcesywnie - Wykonawca ma obowiązek na bieżąco konsultować z Zamawiającym treść przygotowanych dokumentów do czasu ich ostatecznego przyjęcia przez Zamawiającego;
g) Zamawiający winien mieć wgląd w materiały dotyczące koncepcji oraz wnoszenie uwag na każdym etapie realizacji umowy. Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia będzie zobowiązany do udzielania odpowiedzi na pytania potencjalnych wykonawców usług projektowych i robót budowlanych, które zostaną zadane w postępowaniu przetargowym na wyłonienie projektanta i wykonawcy robót, a także wszelkich niezbędnych konsultacji z tym związanych w terminie 3 dni liczonych od przekazania stosownego pytania przez Zamawiającego;
h) potwierdzeniem odbioru przedmiotu umowy będzie protokół zdawczo - odbiorczy;
i) wszystkie opracowania ( koncepcja, szacunkowe koszty wykonania projekty wykonawczego, koszty robót budowlanych) Wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie z niżej wymienionymi przepisami prawa, w tym aktualnie obowiązującymi normami, a także zasadami wiedzy technicznej oraz zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań racjonalizujących koszty budowy i eksploatacji obiektu:
- ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Tekst jednolity, Dz. U. z 2016r poz. 290),
- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164),
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129 ze zm.),
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U. z 2004r., nr 130 poz. 1389 ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r, w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2003r. nr 177, poz. 1729).

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1) Szczegółowe terminy realizacji usługi przebiegać będą zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę w dniu zawarcia umowy i zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo - finansowym.
2) Zawarcie umowy nastąpi nie później niż w terminie 7 dni, od dnia powiadomienia Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty.
3) Zamówienie realizowane będzie od daty podpisania umowy.
4) Zamówienie należy zrealizować w terminie nie później niż do dnia 5 sierpnia 2016r.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi;
2) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca winien załączyć do oferty aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty.
Za spełnienie w/w warunku wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna udokumentowanie wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składnia ofert co najmniej 1 usługi o wartości min 25 000,00 zł brutto, polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowo - kosztowej dla obiektu drogowego, tj.: drogi, trasy rowerowe, ścieżki rowerowe.
Doświadczenie Wykonawcy winno być poświadczone referencjami na wykonanie przynajmniej jednej dokumentacji o podobnym charakterze i złożoności co przedstawia zamówienie.
Uwaga: przez opracowanie rozumie się zamówienie wykonane w ramach jednej umowy.
3) potwierdzą spełniony w/w warunek przedłożeniem Wykonawcy oferty wraz z wykazem usług wykonanych należycie w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu;
4) do oceny zostaną przyjęte tylko oferty spełniające warunki i wymagania niniejszego zapytania ofertowego;
5) ocena spełnienia warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według kryterium: spełnia / nie spełnia;
6) przed złożeniem oferty zaleca się przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej trasy ścieżki pieszo - rowerowej wokół Jeziora Goczałkowickiego.

VI. KRYTERIUM WYBORU OCENY
1. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w zaproszeniu do złożenia oferty, i która osiągnie największą łączną ilość punktów w kryterium: Cena - 100%
liczba punktów dla poszczególnych części zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
Cn
Co = ---- x 100% x 100 pkt
Cb

gdzie,
Co - liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium Cena
Cn - cena oferty najtańszej spośród ofert złożonych w zapytaniu podlegająca ocenie
Cb - cena oferty badanej

2. Sposób obliczania ceny:
a) cena oferty winna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia;
b) cena oferty brutto musi zawierać wszystkie składniki cenotwórcze, w tym należny podatek Vat;
c) nie uwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia nie będzie podstawą roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, zarówno w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, jak i po jego wykonaniu;
d) Wykonawca określił cenę z Vat w złotych polskich, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku;
e) nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu zamówienia, a płatność nastąpi przelewem w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury/ daty wpływu do Zamawiającego;
f) za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego;
g) Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak informacji oznaczać będzie, iż Wykonawca samodzielnie realizuje zamówienie.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Wykonawcami.

VII. WARUNKI SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy składać w kopercie opatrzonej napisem:
Oferta na opracowanie koncepcji „Ścieżka pieszo - rowerowa wokół Jeziora Goczałkowickiego”.
2. Termin składania ofert: do dnia 25 kwietnia 2016r, do godziny 15:00, pisemnie (drogą pocztową) lub osobiście w pokoju nr 8 (parter) Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna.
3. Oferty złożone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane i niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.
4. Oferty złożone po terminie, niekompletne lub nie spełniające stawianych wymagań nie będą rozpatrywane.
5. Oferta musi być podpisana przez osoby/ osobę uprawnione do reprezentowania podmiotu. w razie podpisania oferty przez pełnomocnika należy załączyć stosowne pełnomocnictwo.
6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę cenową.
7. W przypadku wątpliwości lub pytań proszę o kontakt z Wydziałem Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego w Pszczynie: tel. (32) 449 23 63, e-mail: wnioski@powiat.pszczyna.pl. Osoba do kontaktu: Edyta Drzyzga.

VIII. OFERTA WINNA ZAWIERAĆ:
1. formularz ofertowy (załącznik nr 1),
2. oświadczenie wykonawcy w zakresie doświadczenia (załącznik nr 2),
3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty. Niniejszy dokument (w przypadku załączenia kopii) winien być potwierdzony przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem,
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania, w każdym czasie bez podania przyczyny.


Załączniki:
Formularz ofertowy - załącznik nr 1
Oświadczenie wykonawcy w zakresie doświadczenia - załącznik nr 2