Powiat - Projekty unijne

Stypendia

Nauka drogą do sukcesu na Śląsku
Logo - POKL
Projekt skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, szczególnie uzdolnionych w naukach matematyczno-przyrodniczych i technicznych, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. Program realizuje Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego na zasadach partnerskiej współpracy z 36 powiatami i miastami na prawach powiatu z terenu województwa śląskiego.

W ramach I edycji projektu systemowego "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" w roku szkolnym 2008/2009 stypendia otrzymało 14 osób.

II edycja projektu została zaplanowana na dwa lata szkolne 2009/2010 oraz 2010/2011.

W roku szkolnym 2009/2010 stypendia zostały przyznane 14 uczniom. Natomiast w roku 2010/2011 złożono 83 wnioski o przyznanie stypendium, z czego 13 zostało odrzuconych przez Komisje stypendialną ze względów formalnych. W dniu 24 listopada 2010 r. została podjęta uchwała Zarządu Powiatu Pszczyńskiego o zatwierdzeniu listy stypendystów (70 osób), która następnie została przekazana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach.

W dniu 4 lutego 2011 r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 211/17/IV/2011 zatwierdził listę stypendystów w ramach projektu systemowego „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" oraz uchwałą nr 212/17/IV/2011 listę rezerwową uczniów ubiegających się o stypendium w ramach projektu.

W związku z powyższym w Powiecie Pszczyńskim zostało przyznanych 36 stypendiów dla uczniów z szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

Logo - POKL
Nauka drogą do sukcesu na Śląsku - III edycja projektu stypendialnego

W latach 2008 - 2011 Samorząd Województwa Śląskiego w partnerstwie z 36 powiatami oraz miastami na prawach powiatu z terenu województwa śląskiego realizował dwie edycje projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku", w ramach których udzielono łącznie 1847 stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów, których niekorzystna sytuacja materialna stanowiła istotną barierę w rozwoju edukacyjnym.

Osiągnięte cele i rezultaty projektu zdecydowanie przemawiają za jego kontynuacją. Kolejna edycja będzie realizowana samodzielnie przez Samorząd Województwa Śląskiego.

Zasady ubiegania się o stypendium na rok szkolny 2011/2012 zostaną określone w zmienionym w najbliższym czasie Regulaminie przyznawania stypendiów i ogłoszone podczas akcji informacyjnej planowanej na wrzesień br. Zachęcamy Państwa do monitorowania informacji zamieszczanych na stronie internetowej www.efs.slaskie.pl

Stypendia w latach 2004-2006